قيمت اوراق تسهيلات مسکن به مرز ۴۰ هزار تومان رسيد

تاریخ انتشار : 1398/07/01