خدمات کانون به اعضاء

تاریخ انتشار : 1398/07/03

الف: توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از کالا و خدمات)

 ب: ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري.

ج: افزايش دانش تخصصي مشاوران و  آموزش مداوم آنان          

د)صيانت از حرفه و تخصص مشاوران