جلسه98/04/19

تاریخ انتشار : 1398/07/06


گزارش عملکرد يک ساله شوراي عالي از تير 97 تا تير 98 و دبيرخانه به شوراي عالي ارائه شد.

شوراي عالي در جلسه مورخ 19/04/98 تشکيل کارگروه ها و کميسيون هاي (آموزش، رسانه، رسته هاي جديد، حق الزحمه، آسيب شناسي کانون، مناطق آزاد، شوراي مشورتي کانون، اساسنامه و کارگروه تعامل با بانک ها ) را طبق ضوابط آيين نامه توسط دبيرکل مصوب کرد.

جلسه جهت اظهارنظر در مورد لايجه مشارکت بخش عمومي و خصوصي برگزار و نتيجه پيشنهادها به مرکز پژوهش هاي مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شد.

علاوه بر گزارش هاي 15 روزه، دبيرخانه هر سه ماه يک بار گزارش هاي مالي کانون را به شوراي عالي ارائه مي دهد.