جلسه 98/05/16

تاریخ انتشار : 1398/07/06


-بنابر گزارش دبيرکل به شوراي عالي –28 شرکت عضو کانون انجام رتبه بندي در سامانه جديد رتبه بندي و برخورداري از رسته هاي جديد دعوت شدند.

-پيش نويس شناسنامه رسته هاي مطالعه بازار، مشاوره خدمت بانکي، تامين مالي توسط شوراي عالي بررسي شد. و مقرر شد دبيرخانه ظرف يک ماه آن را تکميل و به شورا ارسال کند.

-براساس مصوبات شورا تجديد نظر در محتواي نشريه در دستور کار قرار گرفت و موضوع انتشار نشريه به صورت ديجيتالي تصويب شد تا در اختيار اعضا، مديران، بانک ها و ساير مشترکان قرار گيرد.

-بررسي پيشنهاد دبيرخانه در مورد تشکيل باشگاه مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري

-آقاي آرين خواه گزارشي از برنامه پيشنهادي آموزش در سال 98 با محتواي استراتژي، نيازسنجي، تعريف و پيش بيني دوره هاي امکان برگزاري تا پايان سال ارائه کرد.

- تعيين و تاييد سمت هاي شوراي عالي يا عناوين آقاي دکتر حقيقت پژوه رياست شورا، آقاي دکتر حاتمي يزد نايب رئيس اول، آقاي دکتر صابري نايب رئيس دوم، سرکار خانک راضيه دانش خضري دبير شوراي عالي، اقاي نيکخو خزانه دار برگزار شد.