جلسه 98/06/12

تاریخ انتشار : 1398/07/06


98/06/12

گزارش درخصوص 2 جلسه تشکيل شده نمايندگان کانون با دبيرکل و اعضاي شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي به شورا.

پيش نويس شناسنامه رسته مطالعات بازار بررسي و تصويب شد.

گزارش آقاي آرين خواه از پيشنهادهاي کارگروه آموزش در خصوص

برگزاري دوره هاي آموزش کوتاه مدت پيشنهادي کارگروه آموزش که به تصويب شوراي عالي رسيد.

  1. کامفار
  2. مطالعات پيشرفته بازار
  3. دوره آموزش تحليل هاي فني، مالي و اقتصادي

همچنين دوره هاي آموزشي مطالعات امکان سنجي پيشرفته، نظارت بر مصوبات بانکي، دوره سنجش اهليت و صلاحيت متقاضي در کارگروه آموزش و توانمندسازي بررسي و به دوره هاي آتي موکول شد.