بزرگترين رقباي اعضاي کانون، رقباي بهره مند از رانت هستند

تاریخ انتشار : 1398/07/16

در سومين نشست هم انديشي اعضاي کانون که با حضور نمايندگان 13 شرکت عضو کانون ، پيش از ظهر دوشنبه 15 مهر ماه  و با حضور کوروش نيکخو عضو شوراي عالي کانون برگزار شد اعضاي حاضر با تأکيد بر رعايت اخلاق حرفه اي و ترجيح منافع جمعي به منافع شرکتي، يادآور شدند که متأسفانه فرصت هاي کار که علي القاعده مي بايد به مشاوران عضو کانون اختصاص داشته باشد توسط شرکت هاي دولتي، خصولتي  و وابسته به نهادهاي متنفذ، گرفته مي شود و لازم است که در اين مورد اقدام هاي مؤثري صورت گيرد.

همچنين تداوم رويه درخواست توجيه پذيري طرح ها از طرف متقاضيان در گزارش هاي داخلي به رغم مقاومت هاي مشاوران باورمند به اصالت رعايت صداقت در اين حرفه، مشاوران را تحت فشار قرار مي دهد که مقاومت در برابر آن منتج به خارج شدن کار از دست اوست.  در حالي که در گزارش هاي خارجي به جهت راستي آزمايي جدي متقاضي اين اشکال ديده نمي شود.

برخي از حاضران معتقد بودند که در موارد وجود نقدينگي کافي براي اجراي طرح، صاحبان سرمايه خواستار دقت کافي در مطالعات امکان سنجي هستند در حالي که در موارد نياز به تسهيلات بانکي فشار بر مشاور ان مضاعف مي شود.

در اين نشست همچنين با اذعات به شناخت روز افزون سيستم بانکي از توانمندي هاي مشاوران عضو کانون و ارجاع پروژه هاي کوچک براي مطالعه، کمبود مطالعات طرح هاي بزرگ را علاوه بر حضور رقباي رانتي، شرايط ويژه اقتصادي کشور دانستند و با اميد به آينده بهتر خواستار آماده شدن کارشناسان براي پذيرش کارهاي بزرگتر و کيفي تر شدند.

همچنين رعايت تعرفه هاي کانون و پرهيز از قيمت شکني هاي احتمالي که در نهايت مجموعه دست اندر کاران شرکت هاي فعالي در حوزه اعتباري و سرمايه گذاري را متضرر مي کند خواستار بازنگري در دستورالعمل حق ازحمه خدمات مشاوران شدند.

حاضران ضمن درخواست برخورد ضابطه مند کانون با معدودي از اعضاي متخلف، نياز به همراهي بيشتر کانون در تمديد رتبه اعضاء با توجه به کمبود کار و ثبت قراردادها را يادآور شدند.

در پايان رييس جلسه و دبيرکل کانون ، با اشاره به تلاش هايي که در جهت تثبيت و تقويت جايگاه کانون صورت گرفته به برخي از مسائل اين نهاد در ارتباط با سازمان ها و نهادهاي مرتبط پرداختند و خواستار همياري همگاني اعضاء در رفع اين مشکلات شدند .

در پاسخ به پرسش هاي اعضاي حاضر، موضوع به راه اندازي آزمايشي سامانه " سام " که استفاده از آن متضمن عدالت در ارجاع کار به مشاوران خواهد بود پرداخته شد و کميسيون هاي چهارگانه با کارگروه هاي تخصصي متعدد که در کانون فعال شده اند، تشريح شد.