برگزاري اولين دوره مهارت آموزي تربيت کارشناس امکان سنجي با همکاري کانون مشاوران و کانون مهندسي هزينه

تاریخ انتشار : 1398/08/01

اولين دوره 2 روزه مهارت آموزي تربيت کارشناس امکان سنجي در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم آبان با همکاري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و کانون مهندسي هزينه در مرکز آموزش مهندسين مشاور مديريت نظم پويان صنعت نوين برگزار شد.

در اين دوره دکتر صادق يزداني و مهندس نصرتي به تدريس بخش عمومي مباحث امکان سنجي تحت عنوان مطالعات فني پرداختند و دکتر فاطمه دادبه  و مهندس مجيد آقامحمدي در بخش هاي بعدي عهده دار آموزش خواهند بود.

در اين دوره از شرکت هاي عضو کانون شامل تدبيرپويان صنعت شمال، راهبرد پيشگامان آموت، صنعت ياران هرمزگان، پيشگامان راهگشاي آذرغرب، مهندسين مشاور پويا پرتو طرح، پارس رابين، آريانا حامي کارآفرينان فردا، توسعه صنعت و سازه هرمزان، پوينده پايا گستر توس، رويان پليمر و شرکت ارژوان حضور داشتند.

شايان ذکر است دور دوم اين دوره آموزشي تحت عنوان مطالعات مالي(مقدماتي) در روز پنج شنبه دوم آبان برگزار خواهد شد و به پذيرفته شدگان اين دوره آموزشي گواهينام بين المللي (AACE)اهدا خواهد شد.