فراخوان مجدد تدوين سند برنامه ريزي استراتژيک کانون

تاریخ انتشار : 1398/08/01

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به منظور تبيين چشم انداز اين نهاد، دستيابي به اهداف تعيين شده، انجام مأموريت هاي محوله، حفظ ارزش هاي ذاتي، تعيين جهت گيري هاي کلي و ترسيم نقشه راه توسعه کيفي و بالندگي خود، در نظر دارد به تدوين دومين سند برنامه ريزي استرتژيک خود  بپردازد. لذا از آن دسته از شرکت هاي محترم عضو کانون که تجربه مرتبط، توانمندي مؤثر و پيشينه مفيد در اين زمينه داشته باشند دعوت مي شود پيشنهاد همکاري خود را به دبيرخانه کانون اعلام فرمايند.

بديهي است در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر، دبيرخانه آمادگي هرگونه همکاري و برگزاري جلسات توجيهي و هماهنگي را دارد.