برگزاري دومين دوره تربيت کارشناس امکان سنجي بخش اول 11 و 12 آبان 98

تاریخ انتشار : 1398/08/11

دومين دوره 2 روزه مهارت آموزي تربيت کارشناس امکان سنجي در روزهاي شنبه و يکشنبه 11 و 12 آبان ماه با همکاري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و کانون مهندسي هزينه در مرکز آموزش مهندسين مشاور مديريت نظم پويان صنعت نوين برگزار شد.

در  اين دوره  مهندس نصرتي به تدريس بخش عمومي مباحث امکان سنجي تحت عنوان مطالعات فني پرداختند و از شرکت هاي عضو کانون شامل مهندسي برسو، برق و انرژي غدير، فکر آوران پارس جنوب، ستاره صنعت پردازان، وريا صنعت پورياي پارسيانف ناظران طرح گستر نوين خزر، شرکت کارآفرينان شهاب مهر، آريا تجارت اسپروز، آريانا حامي کارآفرينان فردا، انديشه پرداز صنعت اشراق و صنعت گيوا حضور داشتند. 

شايان ذکر است دور دوم اين دوره آموزشي تحت عنوان مطالعات مالي(مقدماتي) در روزيک شنبه 12  آبان برگزار خواهد شد و به پذيرفته شدگان اين دوره آموزشي گواهينام بين المللي (AACE)اهدا خواهد شد.