اجراي رمز دوم يکبار مصرف براي تمامي تراکنش‌هاي بدون حضور کارت

تاریخ انتشار : 1398/08/20