برگزاري چهارمين جلسه هم انديشي ماهانه کانون

تاریخ انتشار : 1398/09/04

چهارمين جلسه هم انديشي کانون با حضور نمايندگاني از شرکت هاي عضو و جناب آقايان کريم زاده دبيرکل محترم کانون مشاوران و عمادي يکي از اعضاي شوراي عالي کانون در تاريخ 4 آذر ماه در محل کانون برگزار شد. 

در اين جلسه نمايندگاني از شرکت هاي پژوهشگران فن گستر، فراطرح انديشان شکيبا، تدبيرسيستم زنجان، مسينان، کيميا صنعت دنا، به انديشان آتيه صنعت، مهندسي پرآور، بهين انديشان راهبر، تانا انرژي بين الملل، مهندسي فن آور معادن و فلزات و مشاور سرمايه گذاري ارزش پردازان آريان حضور داشتند.

در ابتداي جلسه، آقاي کريم زاده به تشريح اقدامات و مذاکرات کانون به سازمان ها و نهادهاي خصوصي و دولتي در راستاي ارتقاي جايگاه و گسترش بازار کار شرکت هاي عضو پرداختند و در ادامه شرکت کنندگان عمده ترين مسائل و مشکلات شرکت هاي متبوع خود را با عضو شوراي عالي و دبيرکل کانون مطرح کردند. آنها همچنين به ارائه برخي پيشنهادات و انتقادات در راستاي بهبود عملکرد کانون پرداختند. آقاي عمادي نيز به برخي از مهم ترين آنها پاسخ دادند و به تشريح اقدامات عمده شوراي عالي از ابتداي سال جاري تاکنون پرداختند.