ارز آوري ۸۰۰ ميليون دلاري در مزرعه‌هاي «پرورش ماهي در قفس»

تاریخ انتشار : 1398/09/06

تهران - ايرنا - مجري طرح پرورش ماهي در قفس وزارت جهاد کشاورزي گفت: تخصيص ارز دولتي به منظور واردات تجهيزات پرورش ماهي در قفس در دريا به دليل ارزاوري ۸۰۰ ميليون دلاري توجيه اقتصادي دارد.

در بيست هشتم آذرماه  امسال درخواست تخصيص ارز براي واردات تجهيزات پرورش ماهي در دريا توسط وزارت جهادکشاورزي با هدف توسعه صنعت پرورش ماهي در دريا و انتقال تکنولوژي به هيات دولت ارايه شد.

در اين نامه آمده است: بخش شيلات و آبزيان به عنوان يکي از بخش هاي مولد، در سال هاي اخير نقش بسيار مؤثري درتوليد انواع آبزيان و توسعه صادرات غيرنفتي داشته است. يکي از برنامه هاي در حال توسعه اين قسمت، پرورش ماهي در قفس (در دريا) بوده که قادر است با استفاده از منابع جديد، غير تعريف شده (به لحاظ موقعيت طبيعي) و در مناطقي که فعاليت توليدي ديگري براي آن ها متصور نيست اقدام به توليد، اشتغال، تأمين بخشي از اهداف امنيت غذايي و در کنار آن ها ارزآوري کند تا جايي‌که پروژه پرورش ماهي در قفس هاي دريايي به عنوان يکي از سرفصل ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي با هدف دستيابي به توليد سالانه ۲۰۰ هزار تن در پايان برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار گرفته است.

 ايجاد محيط و بستر توليد در دريا به صورت محصور شده، از جمله الزامات توسعه اين فعاليت به شمار مي رود که به دليل وابستگي شديد آن به تکنولوژي روز، تجهيزات آن از منابع خارجي و از طريق واردات تأمين مي شود.

در سال هاي اخير و همزمان با توسعه اين فعاليت، بخشي از نيازمندي ها از جمله لوله هاي مورد استفاده با استانداردهاي جهاني و مورد تأييد سازندگان اصلي، بومي‌سازي و در داخل توليد شده‌اند و بخش ديگري از تجهيزات مورد نياز به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاراني که در محيط هاي دريايي، اقدام به ايجاد بستر توليد مي‌نمايند، تاکنون با استفاده از ارز دولتي وارد کشور مي‌گرديد.

اين امر در حاليست که هيات دولت براساس مصوبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ واردات اين تجهيزات را از ليست دريافت ارز حذف کرده است. بنابراين وزارت جهادکشاورزي درخواست کرده در اين تصويب‌نامه علاوه بر کمباين و نشاءکار برنج، تجهيزات پرورش ماهي در دريا نيز افزوده شود.

گفتني است، اين پيشنهاد هم اکنون در حال رسيدگي در کميسيون اقتصاد هيات دولت است.

در اين ارتباط، « سيف الله حقيقي» قائم مقام سازمان شيلات ايران و مجري طرح پرورش ماهي در قفس وزارت جهاد کشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: طرح توسعه پرورش ماهي در قفس يکي از برنامه هاي اولويت دار برنامه ششم توسعه به شمار مي رود که طبق آن بايد تا پايان برنامه از اين محل ۲۰۰ هزار تن ماهي توليد شود.

وي گفت: براي دستيابي به برنامه ششم توسعه و توليد ۲۰۰ هزار تن ماهي از طرح پرورش ماهي در قفس، نياز به تخصيص ارز دولتي به مبلغ ۴۰۰  ميليون دلار براي واردات تجهيزات و زيرساخت ها است که در مقابل ۸۰۰ ميليون دلار ارزاوري ايجاد مي‌کند.

قائم مقام سازمان شيلات ايران گفت: براي تجهيزات پرورش ماهي در قفس در دريا نيازمند ارز رسمي هستيم زيرا طبق آمارها به ازاي هر يک هزار تن توليد از اين محل دو ميليون دلار تجهيزات نياز است که از خارج وارد شود؛ در يکسال اول توليد ۲۰۰ هزار تن ماهي موجب ارز آوري دو برابري مي شود.

وي يکي از مشکلات اين طرح را هزينه‌هاي اوليه براي سرمايه گذاران ذکر کرد و گفت: براي ايجاد يک مزرعه پنج هزار تني که تجهيزات آن با ارز رسمي ۴۲۰۰ توماني انجام شود، حداقل ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه نياز است حال اگر ارز دولتي حذف شود اين رقم به ۲۵۰ ميليارد تومان مي‌رسد که هم تامين نقدينگي براي بخش خصوصي از منابع داخلي کار مشکلي است و حتي در صورت تامين اعتبار از محل تسهيلات مبلغ وثيقه بالاست.

حقيقي با بيان اينکه ۱۰۰ درصد طرح پرورش ماهي در قفس توسط بخش خصوصي اجرا مي‌شود، افزود: به دليل ريسک بالاي اين طرح، سرمايه‌گذاري ۱۵۰ ميليارد تومان از منابع آورده سرمايه‌گذار کار مشکلي است؛ بنابراين سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد که اين سرمايه‌گذاري حداقل در خشکي و با کنترل آسان باشد.

وي اضافه کرد: بنابراين عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي تواند اجراي طرح توسعه پرورش ماهي در قفس را با مشکل جدي مواجه سازد.

حقيقي گفت: پيشنهاد ما به دولت اين است که حداقل براي دستيابي به رقم توليد برنامه ششم توسعه  و توسعه اين صنعت در کشور ارز دولتي آن حذف نشود.

قائم مقام سازمان شيلات ايران اضافه کرد: پرورش ماهي در قفس در دريا به دليل صرفه جويي در منابع آبي کشور و  ارزآوري بالا از محورهاي اقتصاد مقاومتي است و به نفع منافع ملي و اقتصادي کشور خواهد بود.

مجري طرح پرورش ماهي در قفس، اين صنعت را در کشور نوپا دانست و گفت: توليد ماهي از محل پرورش ماهي در قفس به طور عمده صادراتي است.

وي خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵ هزارتن انواع ماهي از جمله شانک (سيبريم) و سوف دريايي (سي باس ) در سواحل جنوب کشور و قزل آلا و ماهي آزاد در سواحل شمال کشور با روش پرورش ماهي در قفس در دريا توليد شد.

قائم مقام سازمان شيلات ايران گفت: اگر تجهيزات مورد نياز صنعت پرورش ماهي در قفس وارد نشود به طور حتم ما نمي توانيم توليد استاندارد  و بازار پسندي داشته باشيم و  به رقم پايان برنامه ششم توسعه برسيم.

به گفته وي، بازار جنوب کشور براي عرضه محصولات شيلاتي به شرط توليد استاندارد فراهم است و مشکلي در اين خصوص نداريم.

حقيقي يادآور شد: مطالعات پرورش ماهي در قفس در دريا از سال ۸۲ و ۸۳ کليد خورد و از سال ۸۴ تا ۹۳ مغفول ماند و از سال ۹۳ به طور مجدد اجرايي شد اين درحاليست که ترکيه اين طرح را بعد از سال۸۳ شروع کرد و اکنون به توليد ۴۰۰ هزارتن ماهي از اين محل رسيده است.

وي ادامه داد: اين درحاليست که ايران داراي ۶ هزار کيلومتر طول ساحل در جنوب و شمال کشور است بنابراين امکانات و ظرفيت توليد ما دراين روش بيشتر است اما ما از کشورهاي همسايه عقب هستيم.

قائم مقام سازمان شيلات ايران طرح پرورش ماهي در قفس يک ظرفيت برشمرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته ذخاير آبزيان در دنيا به دليل صيدهاي بي رويه رو به کاهش است و ايران از اين موضوع مستثني نيست، بنابراين بسياري از کشورها به جاي آبزي پروري در خشکي روش آبزي پروري در دريا را برگزيده اند.

به گفته وي، کشور ما در بحث آبزي پروري در خشکي به دليل محدوديت منابع آبي دچار محدوديت است که اين مشکل با جايگزيني پرورش ماهي در قفس در دريا برطرف مي شود.

حقيقي با بيان اينکه بخش عمده تجهيزات پرورش ماهي در قفس داراي گارانتي ۱۰ ساله است افزود: پيش بيني مي شود در اين طرح ظرف مدت ۳.۵ سال برگشت سرمايه انجام شود.

ايران ظرفيت توليد سه تا پنج ميليون تن ماهي از محل پرورش ماهي در قفس را دارد

حقيقي مي گويد: بر اساس مطالعات مهندسان مشاور داخلي و نظارت شرکت‌هاي معتبر خارجي، ايران ظرفيت توليد بين سه تا پنج ميليون تن ماهي از محل پرورش ماهي در قفس در دريا را دارد.

وي افزود: کل توليد آبزيان از محل  آبزي پروري و صيد از سواحل شمال و جنوب کشور (درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان) و فراسرزميني (اقيانوس هند) سال گذشته حدود يک ميليون  و ۲۰۰ هزار تن بود.

قائم مقام سازمان شيلات ايران يادآور شد: با وجود اينکه توليد آبزيان کشور نسبت به اوايل انقلاب اسلامي ۴۰ برابر رشد داشته و حتي از برنامه ششم توسعه جلوتر هستيم اما با وجود ظرفيت‌هاي خوبي که داريم از برخي کشورهاي همسايه در زمينه پرورش ماهي در قفس عقب افتاده‌ايم.

اين مقام مسئول در سازمان شيلات ايران، تنها راهکار کشور براي تامين گوشت سفيد و پروتئين مورد نياز کشور را اجراي طرح  پرورش ماهي در قفس عنوان کرد.

وي متوسط برداشت ماهيان گرمابي در سواحل جنوب کشور را چهار تن در هکتار ذکر کرد و گفت: اگر بخواهيم به توليد پنج هزار تن ماهي گرمابي دست پيدا کنيم بايد حدود يک هزار و ۵۰۰ هکتار  زمين و آب شيرين داشته باشيم اما در روش پرورش ماهي در قفس مي توانيم اين ميزان توليد را در ۶۰ هکتار عرصه آبي انجام بدهيم.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •