ديدار با مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري تهران

تاریخ انتشار : 1398/09/09

مسئولان کانون با هدف معرفي ظرفيت هاي کانون و توانمندي هاي اعضاي اين نهاد با مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري تهران ديدار کردهد.

در اين ديدار که روز شنبه 2 آذرماه در دفتر دکتر شکرالله بنار انجام شد دکتر حقيقت پژوه رييس شوراي عالي، صابري نايب رييش شورا و عليرضا کريم زاده دبير کل کانون حضور داشتند در آغاز رييس شوراي عالي با اشاره اي کوتاه به تاريخچه تأسيس کانون، ظرفيت هاي تخصصي بيش از 200 عضو حقوقي خود را در زمينه مطالعات امکان سنجي و نظارت بر اجراي طرح هاي اقتصادي برشمرد و توضيحاتي دربازه رسته هاي مصوب و گرايش هاي تخصصي در کانون ارائه و ابراز اميدواري کرد که شهرداري تهران با آشنايي بيشتر نسبت به اين توانمنديها، از خدمات مشاوران عضو کانون استفاده کند.

در ادامه نايب رييس شوراي عالي به مطالعه بيش از 4500 طرح بزرگ اقتصادي توسط مشاوران عضو کانون پرداخت و يادآور شد که قريب به اتفاق اين طرح ها با موفقيت به اجرا درآمده و کمترين عارضه را که امروز نوعاً طرح هاي اقتصادي کشور از آن رنج مي برند داشته اند.

دبيرکل کانون نيز به امکانات اجرايي اين نهاد و آمادگي آن براي پاسخگويي به درخواست سازمان هاي مختلف در حوزه فعاليت کانون اشاره کرد.

در پايان دکتر بنار با آشنايي نسبت به وظايف و مأموريت هاي کانون ابراز اميدواري کرد که تعاملات و همکاري هاي دو نهاد ه صورت سيستماتيک بررسي و از اين ظرفيت تخصصي نهفته، استفاده شود.