فراخوان ثبت نام از داوطلبان عضويت در هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات

تاریخ انتشار : 1398/09/30

در اجراي ماده 31 اساسنامه کانون در خصوص تشکيل هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات، کانون در نظر دارد با توجه به نزديک شدن اتمام دوره فعاليت اعضاء فعلي، بر اساس ماده 25 آئين‌نامه انضباطي نسبت به انتخاب اعضاي جديد از بين متقاضيان عضويت براي دوره جديد اقدام نمايد. لذا از کليه شرکت‌هاي عضو کانون دعوت مي‌شود، نامزدهاي خود براي عضويت در هيأت مزبور را به همراه مدارک و مستندات مورد نياز ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور اين اطلاعيه به دبيرخانه کانون واقع در تهران، ميدان آرژانتين، خيابان نوزدهم، پلاک 11،واحد4،طبقه 3، معرفي و ارسال نمايند.

 

شرايط داوطلبين:

 1. داشتن حداقل تحصيلات دانشگاهي کارشناسي
 2. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در حرفه مشاوره اعتباري يا آشنايي کامل با فعاليت مشاوران سرمايه‌گذاري حسب عضويت در شرکت‌هاي عضو يا کادر علمي يا پژوهشي دانشگاه‌ها و موسسات معتبر در رشته‌هاي مرتبط(تشخيص مفيد بودن سابقه کار يا سابقه تدريس و پژوهش با شوراي‌عالي است)
 3. داشتن حُسن شهرت و اعتبار اخلاقي، اجتماعي و شغلي نامزد و شرکت‌هاي متبوع آنان
 4. يک نفر مشرف به مسائل حقوقي و سوابق داوري از هر نوع و داشتن قدرت تشخيص داوري به تشخيص شوراي‌عالي کانون(در صورت نياز براي اثبات سوابق عضويت در هيئت‌هاي داوري و حل اختلاف ارائه مستندات ضروري است)
 5. يک نفر مشرف به مسائل مربوط به امور بانکي و سرمايه‌گذاري يا عضويت در مراکز علمي پژوهشي يا دانشگاهي حداقل در رشته‌هاي مرتبط
 6. مطالعه ، آگاهي و التزام به اساسنامه، آئين‌نامه‌هاي کانون به ويژه کليه مفاد آئين‌نامه انضباطي کانون(اعضاء محترم کانون مي‌توانند از ميان کارکنان موسسه خود يا خارج از آن فردي را براي عضويت در هيئت معرفي کنند.)

تشخيص صلاحيت نهائي با شوراي‌عالي است.

 

مدارک مورد نياز:

 1. ارائه معرفي‌نامه کتبي در مهلت تعيين شده
 2. تصوير کارت ملي
 3. تصوير مدرک تحصيلي و يا گواهي معتبر از آموزش عالي
 4. تشخيص حسن شهرت و اعتبار شرکت و افراد معرفي شده مستند به سوابق کانون خواهد بود.
 5. سابقه کار داوطلبان در حرفه مشاوره اعتباري و سرمايه‌گذاري از سوابق کانون استخراج خواهد شد. در مورد افراد غير عضو ارسال گواهي سابقه ضروري است.

 

                                                                                             عليرضا کريم‌زاده

                                                                                           دبيرکل