جلسه 1398/09/06

تاریخ انتشار : 1398/10/01


مذاکرات و مصوبات جلسه:

 

-بررسي  پيشنهاد دبيرکل در خصوص پياده سازي و اجراي آئين نامه  رتبه­بندي، در ادامه مقرر شد کارگروه ويژه رتبه­بندي  با اولويت در دستور کار دبيرخانه قرار گيرد.

-تشکيل تيم کارشناسي در جهت شرکت در جلسات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار ( نامه شماره 565650/122 مورخ 25/08/98 سازمان بورس و اوراق بهادار