در خواست پرداخت حق عضويت سال 99-98

تاریخ انتشار : 1398/10/04

 

با سلام و احترام

به استحضار مي رساند با توجه به تراکم هزينه هاي جاري پايان سال و همچنين برنامه ريزي براي برگزاري مجمع عادي سالانه و نياز کانون به منابع مالي تعهدي اعضاي محترم علي رغم صرفه جويي شديد در سال مالي و هزينه ها، به ويژه به دليل افزايش هزينه هاي جاري متأثر از تورم حاکم بر اقتصاد کشور، از اعضاي محترم درخواست مي شود به منظور مساعدت با دبيرخانه کانون، نسبت به پرداخت حق عضويت سال 99-98 اقدام فرمايند.

ضمناً خواهشمند است در فيش هاي واريزي به حساب کانون، به جاي نام پرداخت کننده، نام شرکت پرداخت کننده ذکر شود تا از احتمال خطا جلوگيري نمايد.

                                                                                                                                         عليرضا کريم زاده

                                                                                                                                                دبير کل