2 ساله شد

تاریخ انتشار : 1398/10/07

شوراي عالي کانون در جلسه 4 ديماه 98 با توجه به درخواس هاي مکرر تعدادي از اعضاء و پيشنهاد دبيرخانه با افزايش مدت اعتبار گواهينامه هاي رتبه بندي از يک سال به دو سال موافقت کرد.

همچنين تمديد دوساله آن جمعا به 4 سال افزايش يافت.