حذف 18 شرکت از فهرست شرکت هاي عضو کانون

تاریخ انتشار : 1398/10/09

  با توجه به آنکه در هر  مجموعه سازماني اعضا ملزم به رعايت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن هستند و اين کار علاوه بر نظم بخشي به فعاليت هاي آن مجموعه سبب افزايش بهره وري و بهبود عملکرد خواهد شد. عدم الزام برخي شرکت ها به مجموعه اي از قوانين و آيين نامه هاي داخلي کانون اين نهاد انتظامي را برآن داشت تا اقدامي متقابل نسبت به رعايت نکردن ضوابط کانون از سوي آنها  داشته باشد. از اين رو 18 عضو کانون به دليل عدم رعايت مفاد آيين نامه و دستورالعمل ها از فهرست شرکت هاي داراي اعتبار کانون حذف شدند.