برگزاري پنجمين جلسه هم انديشي ماهانه کانون

تاریخ انتشار : 1398/10/09

پنجمين جلسه هم انديشي کانون با حضور نمايندگاني از شرکت هاي عضو و جناب آقايان حقيقت پژوه، رئيس شوراي عالي کانون و کريم زاده دبيرکل محترم کانون مشاوران در تاريخ 98/10/9 در محل کانون برگزار شد. 

در اين جلسه نمايندگاني از شرکت هاي کاسون، مطالعات اقتصاد دانش بنيان، مهاب ثامن، صنايع فراساحل، مهندسين مشاور يکم، صندوق پرشين داروي البرز، بامداد قرن دانش ، طراحي و مهندسي پترو کاوه افق، فراتحقيق سپاهان و آريا تجارت اسپروز حضور داشتند.

در ابتداي جلسه، آقاي کريم زاده به تشريح اقدامات و مذاکرات کانون به سازمان ها و نهادهاي خصوصي و دولتي در راستاي ارتقاي جايگاه و گسترش بازار کار شرکت هاي عضو پرداختند و در ادامه آقاي حقيقت پژوه گزارشي از عملکرد شوراي عالي در سال 98 تاکنون به حضار ارائه دادند. در ادامه شرکت کنندگان عمده ترين مسائل و مشکلات شرکت هاي متبوع خود را با رئيس شوراي عالي و دبيرکل کانون مطرح کردند. آنها همچنين به ارائه برخي پيشنهادات و انتقادات در راستاي بهبود عملکرد کانون پرداختند. در پايان آقايان حقيقت پژوه و کريم زاده مسائل اشاره شده در جلسه پاسخ دادند و خاطرنشان کردند مشارکت و حضور تمام اعضاي کانون در برنامه ها و فعاليت هاي کانون نقش بسيار مهمي در پيشبرد اهداف اين نهاد خواهد داشت.