اخبار کانون ويژه ديماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1398/10/14

حرف اول اخبار کانون شماره 4 عنوان " در جستجوي مسير درست تا مقصد " به قلم شکور آرين خواه به موضوع اهميت حضور کانون در محافلي مي پردازد که مخاطبان اصلي اين نهاد در آن گرد مي آيند.  

اين يادداشت با يادآوري اينکه در طول 12 سال فعاليت کانون، اعضاي آن همواره بر معرفي مؤثرتر کانون در جامعه مخاطب تأکيد کرده و پيوسته بر پويايي کانون و ارتقاء جايگاه آن نظر داشته اند، معتقد است بهره گيري از فرصت هاي تصادفي به بهانه کم هزينه بودن آنها، پاسخ شايسته اين خواسته برحق اعضاء نيست و لازم است در تحقق اين آرزو، بزرگ فکر کنيم و بلند گام برداريم.

نويسنده يادداشت بر اين باور است که تا نکاريم درو نخواهيم کرد و تا وقتي منافع شرکت متبوع خود را به انتفاع جمعي ترجيح دهيم شاهد تحولي نخواهيم بود.

وي مي نويسد رسانه واقعي کانون ، همايش ها، نمايشگاه ها و سمينارهايي است که مخاطبان و رقباي ما در آنجا حضور دارند و شايسته ترين معرفي کانون ، نه تبليغات متعارف بلکه طرح مباحث علمي – تخصصي مطالعه شده با ارائه آمارهاي معتبر و متقن اقناعي براي تصميم گيران حوزه توسعه صنعتي، سرمايه گذاران و بانک هاست.

کانون چاره اي ندارد جز آنکه ظرفيت هاي واقعي و توانمندي هاي اعضاي خود را در حوزه اعتباري و سرمايه گذاري به شايستگي به رخ آناني کشد که به عمد اين واقعيت را به فراموشي سپرده اند.

يادداشت حرف اول اين شماره با تأکيد بر اينکه هزينه کرد کانون با پشتيباني اعضاء براي حضور در اين محافل نه تنها هزينه نيست بلکه سرمايه گذاريي منطقي است با اين جمله و خطاب به اعضاي کانون پايان مي پذيرد که " بياييم در اين مسير تا مقصد مطلوب دست در دست هم و متحد حرکت کنيم.

ساير مطلب و خبرهاي اين شماره اخبار کانون شامل : حضور کانون در سومين سمپوزيوم فرصت هاي سرمايه گذاري گردشگري در حوزه کشورهاي اکو، ديدار مسئولان کانون با دبيرکل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد کيش، مدير عامل بانک گردشگري مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري تهران، گزاش هايي از نشست هاي هم انديشي اعضاء و دريافت گواهينامه بين المللي امکان سنجي توسط 39 تن از کارشناسان شرکت هاي عضو کانون است.