دومين جشنواره ملي حاتم ( حمايت از توليد ملي )

تاریخ انتشار : 1398/10/15

پس از برگزاري باشکوه اولين رويداد، با مشارکت و حضور حداکثري  مسئولان قواي سه  گانه کشور، در نظر است "دومين جشنواره ملي حاتم (حمايت از توليد ملي)" ، با مشارکت کامل بخش خصوصي و دولتي و ساير ارکان نظام با محوريت بررسي توانمندي هاي بالقوه و بالفعل صنعت و اقتصاد کشور، 8 بهمن ماه سال جاري در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيماي ج.ا.ا برگزار گردد.

اين رويداد کشوري که با حضور حداکثري مسئولان نظام و مديران برندهاي برگزيده صنعت و اقتصاد ايران از ۳۱ استان کشور برگزار خواهد شد، در نظر دارد با تمرکز بر محور ارزيابي نقش،‌ جايگاه و  توانمندي­هاي بالقوه و بالفعل سازمان هاي ملي و نيز بنگاه هاي اقتصادي ايراني در افزايش توليد ناخالص داخلي  نسبت به معرفي مديران  ارزش­آفرين کشور در بخش هاي داخلي و بين المللي اقدام نمايد.

از برگزيدگاني که اجراي پروژه هاي شاخص ملي، طرح­هاي مطالعاتي و تحقيقاتي موفق، فعاليت­هاي تحقيق و توسعه شاخص و نيز ايجاد ارزش افزوده از طريق توليد و خدمات توسط ايشان بواسطه مدارک مثبته پس از تاييد کميته علمي  احراز گردد، در قالب اعطاي نشان ملي حاتم در سه محور سياسي، اقتصادي و فرهنگي قدرداني خواهد شد و گزارش کاملي از طرح­هاي برگزيده اين واحدها از طريق اين دبيرخانه در اختيار مراجع ملي و بين­المللي جهت توسعه بازار ايشان قرار خواهد گرفت.