تبادل اخبار و اطلاعات تخصصي بين نشريه کانون و نشريات منتشره در شرکت هاي عضو

تاریخ انتشار : 1398/10/17

با توجه به مشترک بودن اهدافي که به منظور معرفي ظرفيت هاي تخصصي کانون و اعضاي آن، توسعه بازار کار مشاوران و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران در زمينه سرمايه گذاري براي اجراي طرحها، به نظر مي رسد افزون بر همکاري هاي مستقيم در زمينه توليد محتوا و کمک به انتشار نشريات درخور اين مجموعه تخصصي، همکاري هاي نامستقيم در چارچوب تبادل خبر، يادداشت و مقاله بين کانون و شرکت هاي عضو مي تواند تحقق اين هدف ها را آسانتر و نزديک تر کند.

بنابراين و در اجراي تصميمي که در کارگروه رسانه در کانون اتخاذ شده، مايليم ضمن معرفي نشرياتي که در شرکت هاي عضو تهيه و منتشر مي شود، در وبسايت کانون ، براي هرچه غني تر کردن محتواي نشريات به تبادل اخبار و اطلاعات مرتبط با حوزه فعاليت مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بپردازيم.

بدين وسيله از کليه شرکت هاي عضوي که به انتشار نشريات تخصصي  اقدام مي کنند دعوت مي شود نسخه اي از آخرين شماره هرکدام را جهت معرفي به کانون ارسال و فرد مسئول تبادل اطلاعات را جهت هماهنگي هاي بيشتر به کانون معرفي کنند.