گزارش تحليلي نشست هاي هم انديشي سال 98

تاریخ انتشار : 1398/10/22

نشست هاي هم انديشي، تريبون مستقيم اعضاي کانون براي طرح مشکلات حرفه اي، ارائه پيشنهادها، و تبادل تجربيات رو در رو با اعضاي شوراي عالي و مسئولان دبيرخانه کانون است و از اين رو از اهميتي بسيار برخوردار مي باشد که پيگيري برگزاري اين نشست ها را امري ضروري براي کانون ساخته و اين برنامه که در طول سال هاي فعاليت کانون، به صورت پيوسته دنبال شده ، آگاهي هاي ارزشمندي را براي برنامه ريزي هاي جديد و بازنگري در تصميمها و مصوبات گذشته در اختيار شوراي عالي  نهاده است.  

طي 5 نوبت برگزاري هم انديشي و حضور 68  نماينده از شرکت هاي عضو، محورهاي مورد توجه اعضاي حاضر بيشتر متوجه مسائل مبتلا به عموم مشاوران عضو از جمله : تعرفه هاي حق ازحمه مشاوران، آفت نرخ شکني ، ارجاع انحصاري کارها به شرکت هاي وابسته به بانکها و يکپارچه سازي سرفصل هاي گزارش هاي امکان سنجي و همچنين همخوان سازي الزامات سازمان برنامه در مورد هيأت مديره شرکت ها با الزامات کانون و مانند آنها بوده است.

وضعيت آماري نشست هاي هم انديشي سال 98 :

 • در دعوت هاي دوره سال 98  ترکيب دعوت ها به منظور حضور اکثريت نسبي، در هرنوبت 15 شرکت تهراني و 5 شرکت از ساير استانها بودند.
 • از ميان مجموعا  111  مورد دعوت 68 شرکت در نشستها حضور يافتند ( 54 شرکت تهراني و 13 شرکت از ساير استانها)
 • از ميان 68 نماينده حاضر در جلسات 30 نفر مديرعامل شرکت و 38 نفر کارشناس ارشد شرکتهاي مدعو بودند.
 • برآيند آمارها نشان از قبول دعوت و حضور 62 درصدي دارد.

عناوين پرتکرار نشست هاي هم انديشي که مستندات تحليلي اين نشست ها از ميان مباحث متعدد طرح شده توسط اعضاء، انتخاب و کوشش شده است که مسائل شخصي ( در ارتباط با شرکت متبوع فرد حاضر ) کمتر در تحليل کلي دخالت داده شده و از راه گزينش نظرات پرتکرار و اجماعي، جهت گيري هاي آتي کانون براي تحقق هريک از آنها که منطقي و البته عملي به نظر برسد، مشخص گردد.

در مجموع انتظارات و درخواست هاي اعضاء را مي توان در 4 دسته به شرح زير قرار داد:

دسته اول : در مجموع خواستاري اعضاء نسبت به اصلاحات داخلي و در دسترس شوراي عالي، مربوط به تعديل تعرفه ها و افزايش دوره اعتبار رتبه بندي و توزيع عادلانه کار - که مورد اخيرا به اميد خدا با به کارگيري سامانه " سام " محقق خواهد شد - و همچنين ضرورت پيگيري دوره هاي آموزشي تخصصي بوده است.

دسته دوم : درخواست هاي مهم ديگر اعضاء که نيازمند ايجاد ساختاري مناسب براي اجرا و تحقق است: اول به کنترل نرخهاي مصوب و جلوگيري از نرخ شکني برخي از اعضا مربوط مي شود و دوم ايجاد بانک اطلاعاتي است که طبعا نيازمند مطالعه و اقدام هاي بلند مدت مي باشد.

دسته سوم : برخي ديگر از انتظارات اعضاء به بانک ها و نهادهاي ديگر و همکاري آنها با کانون مرتبط است که به ظاهر تحقق آنها اندکي دور از دسترس و دشوار به نظر مي رسد مانند هم شکل کردن فرمت سرفصل هاي مورد نظر بانک ها در گزارشات امکان سنجي و يا همخوان سازي الزامات کانون با نهادهاي مشابه.

دسته چهارم : مربوط به اقدامات سيستم بانکي است که به زعم اعضاي کانون با ايجاد شرکت هاي وابسته ، عملا کانون را دور مي زنند و يا به طور کلي اعتقادي به امکان سنجي طرح ها ندارند- اين مشکل نيز با توجه به تخصيص رسته هاي مشخصي مانند مشاوره خدمات بانکي، ارزيابي طرح و نظارت بر مصرف منابع به اين شرکت ها، و منع انجام مطالعات امکان سنجي توسط آنها، رفع شده است-.

عناوين پُر تکرار و پُر تواتر در نشست هاي هم انديشي:

 • لزوم بازنگري در تعرفه هاي خدمات با تأکيد بر منطقي کردن آنها با توجه شرايط و بازار کار در شهرستانها.
 • موضوع اعتراض اعضاء به فعاليت انحصاري شرکت هاي وابسته بانک ها از سوي اکثريت اعضاء و نا رضايتي شرکت هاي وابسته بانک ها از محدوديت رسته هاي فعاليتي آنها.
 • انتقاد از گونه گونگي سرفصل هاي مورد نظر بانک ها و خواستاري يکپارچه سازي عناوين گزارش ها از سوي کانون.
 • افزايش مدت زمان دوره رتبه بندي.
 • اعتراض هاي متعدد نسبت به تهيه گزارشات توسط کارشناسان بانکي و دور زده شدن کانون و اينکه اخيراً سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي فقط شرکت هاي مورد نظر خود را قبول مي کند!
 • اعتراض اکثريت اعضا به نرخ شکني و انتقاد برخي ديگر  مبني بر اين که تعهد به تعرفه هاي کانون در مناقصات به ضرر آنها تمام مي شود.
 • لزوم ايجاد يک بانک اطلاعات ( ديتا) و تدوين آيين نامه استفاده از آن را براي اعضاء .
 • اهميت توجه به ايجاد سازوکار عدالت محور در ارجاع کار به مشاوران عضو.
 • همخوان سازي الزامات سازمان برنامه در مورد هيأت مديره شرکت ها با الزامات کانون.
 • جهت گيري کانون در توسعه بازار کار مشاوران به سمت فعاليت هاي نامرتبط با سيستم بانکي ، تا با کاهش يا افزايش امر تسهيلات دهي بانکها، مشاوران کمترين تأثير را بپذيرند.
 • برنامه ريزي کانون براي معرفي هرچه بيشتر کانون در جوامع مخاطب .
 • حمايت از موضع گيري منطقي کانون در قبال صدور مجوز امکان سنجي طرح هاي کشاورزي به شرکت هاي عضو نظام مهندسي کشاورزي.
 • انتقاد از عدم تناسب بين آمار طرح هاي اجرايي و طرح هايي که در سطح کشور  براي امکان سنجي ارجاع مي شوند.
 • توصيه به تعاملات بيشتر با صندوق توسعه ملي و وزارت نيرو به جهت حجم طرح هاي در دست اجراي اين وزارتخانه.
 • پيگيري عملياتي شدن تفاهمنامه هاي امضا شده و تمهيدات لازم براي امضاي تفاهمنامه همکاري با نهادها و سازمان هاي مرتبط با بازار کار مشاوران.