درآمد ۶ ماهه مالياتي دولت ۶۳.۵ هزار ميليارد تومان شد

تاریخ انتشار : 1398/10/29

کل درآمدهاي مالياتي دولت تا پايان شهريورماه ۱۳۹۸ با ۴۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن برابر با ۶۳.۵ هزار ميليارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به درآمدهاي مالياتي دولت طي شش ماهه نخست امسال و مقايسه آن با سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ پرداخته و نوشته است: در شش ماهه نخست امسال، کل درآمدهاي مالياتي ۶۳.۵ هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۴۸ درصد افزايش يافته است.

بر اين اساس درآمد حاصل از ماليات‌هاي غيرمستقيم دولت طي اين مدت به عدد ۲۸.۱ هزار ميليارد تومان رسيده که ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. همچنين درآمدهاي دولت از محل ماليات‌هاي مستقيم نيز با رشدي ۵۶ درصدي به ۳۵.۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.

اين گزارش خاطرنشان کرده است که ۷۴ درصد از درآمدهاي مالياتي نسبت به بودجه مصوب تا پايان شهريورماه امسال محقق شده است. اين در حالي است که کل درآمدهاي مالياتي دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ معادل ۴۲.۹ هزار ميليارد تومان بود. از اين ميزان ۲۰.۲ هزار ميليارد تومان از محل دريافت ماليات‌هاي غيرمستقيم و ۲۲.۷ هزار ميليارد تومان از محل ماليات‌هاي مستقيم بوده است.

کل درآمد ماليات دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نيز برابر با ۳۹.۷ هزار ميليارد تومان بوده که از اين ميزان ۱۵.۹ هزار ميليارد تومان ماليات غيرمستقيم و ۲۳.۸ هزار ميليارد تومان از محل ماليات مستقيم بود.

ترکيب درآمدهاي مستقيم مالياتي دولت طي ۶ ماهه نخست امسال نيز نشان مي‌دهد که ۵۴ درصد از اين رقم را اشخاص حقوقي پرداخت کرده‌اند و سهم ماليات بر درآمد ۳۸ درصد و ماليات بر ثروت ۸ درصد بوده است.

معاونت بررسي‌هاي اتاق بازرگاني تهران در گزارش خود نوشته که رقم ۵۴ درصدي درآمدهاي مستقيم مالياتي تا پايان شهريورماه رشدي ۵۷ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد.