عرض تسليت به جناب آقاي مهندس نکيسا

تاریخ انتشار : 1398/11/13

 

 

هوالباقي

 

همکار گرنقدر

جناب آقاي مهندس علي نکيسا مديرعامل محترم شرکت جمع انديشان تبريز

 

خبر ناگوار درگذشت دختر گراميتان همه همکاران شما را در کانون متألم کرد.

با آرزوي شکيبايي و صبر جميل براي جناب عالي و خانواده محترم، براي آن مرحومه آرامش الهي مسئلت داريم.

لطفا ما را در غم خود شريک بدانيد.

 

                                                  همکاران شما در دبيرخانه کانون