فرصت ثبت قراردادهاي سال هاي 97 و 98 فقط تا بيستم اسفند ماه است

تاریخ انتشار : 1398/11/28

 اطلاعيه شماره1

 

نظر به اين‌که در مقاطع ارزيابي مجدد و تطبيق گرايش‌هاي شرکت‌ها فقط قراردادهاي ثبت شده مشاور مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و در اين رابطه در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد پروژه‌ها احتمالاً رتبه و گرايش مشاور کاهش مي‌يابد، لذا از آن دسته از شرکت‌هائي که تاکنون به هر دليلي موفق به ثبت قراردادهاي سال1398 و1397 خود در سامانه ثبت قراردادهاي کانون نشده‌اند مي‌رساند با توجه به موافقت شوراي‌عالي کانون مي‌توانند با رعايت شرايط ذيل، قراردادهاي ثبت نشده خود را به طور کامل در فرم 207 درج و تا تاريخ 20/12/98 به کانون ارسال کنند.

  1. با توجه به ضرورت رعايت نرخ‌هاي کانون در قراردادهاي مشاوران، حق‌الزحمه مربوط به هر پروژه بايد بر اساس تعرفه کانون و قرارداد منعقد شده در فرم مذکور قيد شود، در غير اينصورت دلايل و مستندات رعايت نشدن تعرفه اعلام شود تا پس از بررسي مجوز ثبت آن صادر شود.
  2. عليرغم ثبت اين گونه قراردادها، در صورت نياز فقط براي قراردادهاي سال 98 تأييديه صادر خواهد شد.
  3. امتياز اينگونه پروژه‌ها در ارزيابي و رتبه‌بندي پس از بررسي‌هاي کارشناسي کانون بر اساس دستورالعمل رتبه‌بندي و مصوبه شوراي‌عالي محاسبه خواهد شد.
  4. با توجه به لزوم ثبت قراردادها و بازرسي‌هاي دوره‌اي انجام شده و تأثير آن در ارزشيابي شرکت‌ها، توصيه مي‌شود از فرصت پيش آمده که با هدف تعامل، همکاري استفاده گردد. بديهي است پس از اتمام مهلت تعيين شده و از ابتداي سال 99 مطابق ضوابط کانون و مصوبه شوراي‌عالي و به صورت موردي اقدام خواهد شد و چنانچه مغايرتي در عملکرد مشاوران در عقد يا اطلاعات قراردادهاي اعلام شده با عملکرد واقعي شرکت مشاهده گردد، عدول از قوانين و مقررات کانون محسوب مي‌شود.

براي هرگونه توضيح با دبيرخانه کانون تماس بگيريد.

 

                                                                                                                           عليرضا کريم‌زاده

                                                                                                                                       دبيرکل