انتشار خبرنامه ويژه اسفند ماه 98

تاریخ انتشار : 1398/12/21

نگاهي به کارنامه کانون در سال 98 يادداشت اول نشريه " اخبار کانون " ويژه اسفند ماه است که به قلم دکتر حقيقت پژوه و از سوي شوراي عالي مروري کوتاه به اهم عملکرد شوراي عالي در سال ياد شده دارد.

رييس شوراي عالي در اين ياد داشت ضمن تشکر از همراهي ، نقد، اصلاح و تأييد عملکرد شوراي عالي در هر گام از طرف اعضاي کانون، فهرستي از مهمترين اقدام هاي کانون در جهت توسعه بازار کار مشاوران عضو و تثبيت هرچه بيشتر جايگاه کانون را ارائه داده است.

در اين شماره همچنين دبيرکل کانون، در گفت و گويي مفصل - که بخش اول آن در اين شماره درج شده – ديروز، امروز و فرداي کانون را با همين عنوان بررسي کرده و طي آن تحقق انديشه هاي شوراي عالي را مستلزم همکاري اعضا دانسته است وي ضمنا با معرفي جزئيات سامانه " سام " ( سامانه انتخاب مشاور) به مزاياي آن در مسير شفاف سازي ثبت قراردادها، حفظ منافع مشاور در قبال مشتري و ترغيب بيشتر نظام بانکي براي ارجاع کار به مشاوران عضو کانون پرداخته و در پايان رسته هاي جديد مصوب شورا را اعلام کرده است.

مهندس عبدلي مدير امور رتبه بندي کانون هم طي ماحبه اي جزئيات و فرآيند اجراي آيين نامه رتبه بندي جديد را تشريح کرده است.

در بخش ديگر اين شماره اخبار کانون، آرين خواه مدير روابط عمومي کانون اساسي ترين اقدام هاي اين بخش را در زمينه معرفي بيشتر کانون به جوامع مخاطب از طريق فعاليت هاي رسانه اي را شرح داده است.

و در پايان يادداشتي مبني بر اعتراض کانون به عملکرد مغاير با مقررات هيأت مقررات زدايي در ارتباط با ابطال بخشنامه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مرتبط با کانون را مي خوانيم.