بازگشت همه به سوي اوست

تاریخ انتشار : 1399/01/10

بدين وسيله با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوار جناب آقاي دکتر هومن عمادي عضو محترم شوراي عالي را به اطلاع مي رساند.

از درگاه خداوند منان ، براي درگذشته آرامش و آمرزش الهي و براي جناب آقاي عمادي و ساير بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت داريم.

 

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي