پاسخگويي تلفني به مراجعان

تاریخ انتشار : 1399/01/23

در اجراي پروتکلهاي بهداشتي اعلام شده، و نيز اجرايي شده دورکاري براي آن دسته از همکاراني که در شيفت حضور نوبتي قرار ندارند، همکاران مشروح در زير همه روزه در ساعت هاي اداري با شماره تلفن هاي اعلامي آماده پاسخگويي به امور مرتبط با مسئوليت خود مي باشند.

شايسته يادآوري است که علاوه بر دورکاري تعداي از همکاران، همکاران مسئول دربخش هاي مختلف طبق شيفت اعلامي، روزانه بر سرکار خود حضور دارند.

آقاي تقوي نژاد مدير بخش رتبه بندي    09367967156

آقاي دالوندي کارشناس رتبه بندي        09015969901

آقاي آرين خواه مدير روابط عمومي     09034474092

آقاي عزيزي مسئول دفتر دبيرکل       09918248349 

خانم رحمت بخش عضويت               09109561118

خانم عدلي کارشناس رتبه بندي          09929039831