با نرخ شکني و عدول از تعرفه حق الزحمه خدمات مشاوران، برخورد قانوني مي شود

تاریخ انتشار : 1399/02/21

ماده 6 آيين نامه انضباطي کانون تصريح مي کند: عضويت در کانون به منزله قبول اساسنامه، منشور اخلاقي و حرفه اي وکليه آيين نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات تخصصي – انضباطي کانون است و رعايت نکردن مفاد آنها از هر نوع و به هر دليل، تخلف محسوب مي شود.

همچنين بند 12 ماده 8 اين آيين نامه صراحت دارد که اخذ وجه يا مال و قبول خدمات مازاد بر تعرفه و دستمزد و هزينه مقرر در تعرفه هاي مصوب يا دستور مراجع صلاحيت دارنيز از مصاديق تخلفات صنفي است.

از آنجايي که به کرات مشاهده شده تعدادي از شرکت هاي عضو، در مناقصه هاي داخلي مربوط به امکان سنجي و نظارت طرح ها، اقدام به نرخ شکني و عدم رعايت تعرفه و نرخ نامه کانون مي کنند، بدين وسيله اعلام مي شود از ابتداي سال جاري ( 1399) در صورت مشاهده و يا اعلام موضوع نرخ شکني و عدول از تعرفه حق الزحمه و نرخ نامه قرارداد امکان سنجي و نظارت طرح ها، توسط هر يک از شرکت هاي عضو کانون، اين موضوع تخلف محسوب شده و ضمن ارجاع به هيأت رسيدگي به تخلفات ، نسبت به تعليق و يا حتي ابطال عضويت شرکت متخلف اقدام خواهد شد.   

اعضاي محترم را براي آگاهي از مفاد مصوبه کانون در دستورالعمل تعيين حق الزحمه مشاوران مصوب 1391 به لينک زير توجه مي دهيم: 

 http://abcic.ir/ui/index.php?file=page&operation=show&id=2664