مجمع عمومي عملکرد سال 98 و برنامه سال 99 کانون را تصويب کرد

تاریخ انتشار : 1399/03/21

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون با اعلام نظر کتبي اکثريت اعضاي داراي حق رأي ساعت 15.30 روز سهشنبه 20 خرداد ماه در سالن کنفرانس شرکت بين المللي ره شهر برگزار شد.

در اين مجمع که به خاطر الزام به رعايت پروتکل هاي بهداشتي با رأي گيري کتبي از کليه اعضا و نشست حضوري با شرکت 15 عضو برگزار و مراسم برگزاري به طور آنلاين براي کليه اعضاء پخش شد، پس از استقرار هيأت رييسه، مجمع وارد دستور شد و در آغاز آقاي دکتر حقيقت پژوه  رييس دوره پنجم شوراي عالي کانون به عنوان رييس مجمع، گزارشي از عملکرد کانون در سال 98 و دستاوردهاي اين دوره از فعاليت شوراي عالي را به اطلاع حاضران رسانيد و سپس بازرس قانوني و خزانه دار شورا گزارش مالي سال منتهي به 30 آذر 1398 ارائه دادند و پس از آن کليات برنامه سال مالي جديد و بودجه پيشنهادي مربوط به آگاهي حاضران رسيد.

اعضاي کانون که پيشاپيش گزارش هاي مربوط را دريافت و نظر خود را کتبي و در بازه زماني مشخص شده به کانون اعلام کرده بودند، همچنين اعضاي حاضر در نشست پس از استماع گزارش هاي ياد شده ، ترازنامه و صورت هاي مالي دوره منتهي به 30/9/1398 را با اکثريت آرا تصويب کردند.

همزمان برنامه هاي سال 99 و بودجه پيشنهادي براي اجراي برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد .

مجمع عمومي عادي همچنين مؤسسه حسابرسي فريوران راهبرد را با 78 رأي از ميان 3 شرکت حسابرسي نامزد انتخاب، به عنوان بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا را با 17 رأي به عنوان بازرس قانوني علي البدل کانون انتخاب کرد.

همچنين روزنامه دنياي اقتصاد با اکثريت آرا به عنوان روزنامه منتخب کانون جهت نشر آگهي ها برگزيده شد.

اين نشست در ساعت 17.30 به کار خود پايان داد.