بودجه سال 99 کانون و بازنگري در حق عضويتِ اعضا

تاریخ انتشار : 1399/04/01

با توجه به تأييد بودجه سال 99 توسط اکثريت اعضاي کانون در جريان برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاده کانون، حق عضويت بازنگري شده رتبه هاي مختلف به شرح زير به آگاهي مي رسد:

  • رتبه الف 30 ميليون ريال
  • رتبه ب 25 ميليون ريال
  • رتبه ج 15 ميليون ريال
  • هزينه ارزيابي  رتبه بندي 50 ميليون ريال

از اعضاي محترم خواهشمند است براي همراهي با اجراي برنامه هاي مصوب کانون که در جهت رشد و بالندگي آن و توسعه کمي و کيفي بازار کار مشاوران عضو، طراحي و به اجرا گذارده خواهدشد، حد اکثر تا پايان روز سه شنبه مورخ 10 تيرماه جاري نسبت به پرداخت بدهي عضويت خود اقدام فرمايند.

شايسته يادآوري است که مهلت پرداخت حق عضويت سالانه طبق اساسنامه کانون تا پايان خردادماه بوده است.