نظرخواهي در خصوص ثبت قرارداد ها و رسته هاي جديد

تاریخ انتشار : 1399/04/11

با درود

به آگاهي اعضاي محترم کانون مي رساند ؛  

پيرو باورمندي جدي شوراي عالي نسبت  به بهره مندي از خرد جمعي اعضاي محترم در موارد خاص، از آنجا که ضرورت دارد عوامل مؤثر در عدم ثبت همه قراردادها در سامانه مربوط شناسايي و نسبت به رفع مشکلات معرفي شده از طرف اعضاء اقدام و از اين طريق از حقوق کلي اعضاء صيانت گردد، و در عين حال سياستگذاري هاي انگيزشي لازم به منظور حصول نتيجه کامل صورت پذيرد،

همچنين در خصوص همگام سازي گرايش ها، گزارش جامعي به دست آيد و درخواست ارزيابي در رسته هاي جديد از طرف شرکت هايي که ظرفيت و علاقه مندي دارند مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت نظرها و ديدگاه هاي شما در مورد اولويت آموزش هاي مورد نياز کارشناسان و مشاوران، شناسايي عوامل مانع توسعه بازار کسب و کار و بالاخره معرفي حوزه هايي که مناسب و مستعد فعاليت مشاوران هستند، پرسشنامه اي طراحي و در بخش ويژه اعضاء با عنوان:

"  نظرسنجي در خصوص ثبت قرارداد ها و رسته هاي جديد "

بارگذاري شده است.

سپاسگزار خواهد بود با پاسخگويي و ارائه پيشنهادهاي خود، شوراي عالي را در رفع مشکلات در موارد يادشده کمک و ياري بفرماييد.

اميد است طي دو هفته از تاريخ بارگذاري اين پرسشنامه، جوابهاي شما دريافت و پس از جمع بندي در قالب يک گزارش تحليلي تقديم شوراي عالي شود.