نشريه

تاریخ انتشار : 1399/04/14

ماهنامه خبري " اخبارکانون" ويژه گزارش برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون منتشر شد.

در اين شماره گزارش مشروح رييس شوراي عالي با عناوين فرعي اقدامات کانون در راستاي تشکيل مجمع عمومي ، تشريح اقدامات شوراي عالي و کارگروه هاي تخصصي، اقدام هاي اعتراضي کانون در ارتباط با ابطال بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي و نحوه اخذ آراي کتبي اعضاي کانون در مورد عملکرد دوره منتهي به 30 آذر 98 و ببرنامه و بودجه سال 1399 درج شده است.

رييش شوراي عالي کانون، همچنين در بخشي از گزارش خود از خدمات صادقانه آقاي عليرضا کريم زاده دبيرکل کانون که اخيراً از سمت خود استعفا کرده است، صميمانه تشکر و ابراز اميدواري کرد که کانون در آينده نيز همچنان از آگاهي هاي ايشان در پيشبرد امور بهره مند باشد.

در اين شماره گزارش آقاي کوروش نيکخو خزانه دار کانون با عنوان منطقي کردنپيش بيني ها در دفتر درآمدها و هزينه هاي کانون براي سال 99 درج شده است . خزانه دار کانون در گزارش خود جزئيات درآمدها و هزينه هاي سال 98 را جهت اطلاع اعضاي کانون بيان کرده است.

و بالاخره، نشريه اين شماره نگاهي دارد به مهمترين رويدادهاي بانکي.