فراخوان اعضا براي اعلام آخرين وضعيت پروژه ها

تاریخ انتشار : 1399/04/31

 

نظر به پژوهش تکليفي از سوي معاونت بيمه و بانک وزارت امور اقتصادي و دارائي، مبني بر تهيه گزارش جامع از عملکرد چند ساله  فعاليت هاي اعضاء کانون و مطالعه ميزان تاثير آن در موفقيت پروژه هاي سرمايه گذاري، بدين وسيله از کليه شرکت هاي عضو کانون در سراسر کشور دعوت مي گردد تا نسبت به ارائه اطلاعات از آخرين وضعيت پروژه هاي خود در قالب فرم پيوست ( سند شماره 2 در همين صفحه اقدام فرمايند.

لازم است اطلاعات مذکور حداکثر تا تاريخ 8/5/99 به آدرس  daneshkhezri@abcic.irايميل گردد. هم چنين در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با سرکار خانم عدلي با شماره تماس 88106045 داخلي 111 تماس حاصل فرماييد.

شايسته يادآوري است که در شرف باز تشکيل هيأت عالي نظارت کانون و نتيجه بخشي برخي اقدامات شوراي عالي در جهت توسعه بازارکار مشاوران عضو، ضرورت دارد ظرفيت تخصصي اعضاي کانون و کيفيت و کميت عملکردآنها در مدت زمان 6 سال گذشته توسط نهادهاي ذي ربط شناسايي و ارزيابي شود.

لذا انتظار دارد اعضاي محترم در پاسخگويي به اين درخواست اهتمام کامل مبذول بدارند.

 

 

                                                                                                                                      با تشکر

                                                                                                                               حميد رضا حقيقت پژوه

                                                                                                                               رئيس شوراي عالي