اطلاعيه فوري

تاریخ انتشار : 1399/05/01

با احترام ، از کليه شرکت هاي عضو که با بذل توجه فرم اخذ رآي مجمع عمومي دوره منتهي به 30 آذرماه 98 را تکميل و به دبيرخانه کانون ايميل يا فکس فرموده اما ارسال اصل فرم را فراموش فرموده اند، درخواست مي شود از آنجا که براي ثبت رسمي مجمع نيازمند ارائه اصل آراي اعضا هستيم ، ترتيبي اتخاذ فرمايند تا اصل فرم اخذ رآي از طريق پست سفارشي حداکثر تا يکشنبه 5 مردادماه به دبيرخانه کانون برسد.

با سپاس از همراهي شما اعضاي بزرگوار