قدرداني از همکاري هاي گروه بين المللي ره شهر

تاریخ انتشار : 1399/05/04

به پاس همکاري هاي گروه بين المللي ره شهر عضو فعال کانون، رييس شوراي عالي با حضور در دفتر مدير عامل اين گروه با اهداي لوح سپاس، از همراهي هاي اين شرکت عضو قدرداني کرد.  

دکتر حقيقت پژوه در اين ديدار از طرف شوراي عالي از مساعدت هايي که اين شرکت در طول عضويت، به کانون مبذول داشته و همواره براي همفکري در پيشبرد اهداف و برنامه هاي آن در کنار کانون قرار داشته، با اهداي يک لوح ويژه قدرداني کرد.

آقاي سيد محمد علي کيائي مدير عامل گروه بين المللي ره شهر نيز ضمن تأکيد بر اهميت همکاري اعضا با کانون در همه زمينه هاي مورد نياز اين نهاد در جهت تحقق اهداف تعيين شده که متضمن حقوق و منافع مشروع همه اعضاست، اعلام آمادگي کرد که از اين پس نيز با همه توان در کنار کانون خواهد بود زيرا که تعالي جايگاه اين نهاد را تنها از طريق حمايت از آن و رعايت همه ضوابط و مقررات مصوب کانون ميسر مي داند.

در پايان اين ديدار دکتر حقيقت پژوه با اهداي لوحي که به ويژه به مناسبت مساعدت هاي گروه بين المللي ره شهر براي تسهيل برگزاري مجمع عمومي سال 1398 اين نهاد، ار همکاري هاي مدير عامل اين گروه  تشکر و قدرداني کرد.