پنل هاي آموزشي آنلاين

تاریخ انتشار : 1399/06/05

پنل اول : مشاور سرمايه گذاري ياد مي گيرد با استفاده از ويژگي هاي منحصربفرد پروژه هاي معدني مطالعات امکان سنجي را فراهم آورد ( يکساعته ) 

*****

بخش معدن و صنايع معدني از مزيت ها و ظرفيت هاي بالقوه قابل توجهي براي کمک به رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران برخوردار است. با توجه به وجود ذخاير گسترده معدني و در نظر گرفتن پيوندهاي تنگاتنگ بين فعاليت هاي معدني با طيف وسيعي از صنايع و خدمات کشور، توسعه معادن و صنايع معدني مي تواند سهم تعيين کننده اي در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال ايفا کند و همان طور که در برنامه ششم توسعه نيز تأکيد کرديه ، اين بخش را به يکي از پيشران هاي اصلي رشد اقتصادي تبديل نمايد.

معادن و صنايع معدني به دليل برخورداري از قابليت توليد محصولات صادراتي در ارزش افزوده صادراتي کشور سهيم بوده و به دليل تنوع و پراکندگي ذخاير معدني مي تواند به برنامه هاي رشد در اغلب مناطق نابرخوردار و دوره افتاده کشور کمک کند.

هرچند که معدن خود شاخه اي از صنعت مي باشد اما دانستن ويژگي هاي منحصر بفرد بخش معدن، مي تواند کمک مؤثري براي مديران و سرمايه گذاران در مديريت و ارزيابي اقتصادي طرح هاي معدني باشد.

( از ساعت 10 سه شنبه 18 شهريور )

هزينه حضور آنلاين : 500000 ريال به ازاء هر نفر

 

پنل دوم : مطالعات امکان سنجي  گام مهمي در رشد و توسعه پروژه هاي معدني ( دو ساعته ) 

****

ارزيابي مقدماتي، فني، اقتصادي و مالي (feasibility study) پروژه هاي صنعتي و معدني شامل مطالعه و بررسي گزينه هاي مختلف و تقويم مهندسي هر يک و توجيه پذيري يا عدم توجيه پذيري اقتصادي آنها و در نهايت انتخاب گزينه برتر، به دليل اهميت در تصميم گيري مديران و سرمايه گذاران و حاميان مالي آنان (اعم از بخش دولتي يا بخش خصوصي ) براي شروع سرمايه گذاري از اهميت بيشتري برخوردار است، بطوريکه آن را قلب فرآيند مطالعات امکان سنجي مي دانند.

ارزيابي فني، اقتصادي و مالي شامل مراحل مطالعه فرصت، پيش امکان سنجي و نهايتا امکان سنجي مي باشد. هدف از اين پنل تخصصي آشنايي کليه ذي نفعان و سرمايه گذاران، مديران، مهندسان و کارشناسان با مرور اجمالي بر نقش و اهميت انواع ارزيابي هاي فني،اقتصادي و مالي و ارتباط و تعامل و همپوشاني آنها در مراحل مختلف ارزيابي مي باشد. در اين پنل دوساعته ( از ساعت 10 چهارشنبه 19 شهريور) همچنين وجوه مختلف ارزيابي يک طرح، اجزاي اصلي گزارش مالي، اقتصادي ، شاخص هاي مطرح در بررسي مالي طرح ها بطور مفهومي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هزينه حضور آنلاين ، 800000 ريال به ازاء هر نفر

مدرس : آقاي دکتر محمد رضا سلطاني 

توضيح : براي همکاراني که از طريق ارسال ايميل يا فاکس جهت حضور در کلاس ثبت نام و شماره همراه خود را اعلام مي کنند يکساعت مانده به برگزاري کلاس، لينک مربوط به حضور در وبينار ارسال خواهد شد. 

براي ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر با روابط عمومي کانون شماره هاي داخلي 113 و 114 تماس حاصل کنيد.

شماره فاکس و نشاني ايميل کانون جهت ارسال درخواست و تصوير فيش واريزي، همراه اعلام شماره همراه : 88707244-021 - info@abcic.ir

لينک مربوط از طريق پيامک به همراه اعلامي ارسال خواهد شد. 

شماره حساب کانون نزد بانک اقتصاد نوين : 1-3189207-850-103