اردکانيان: برنامه‌هاي سازگاري با کم آبي ۱۰ استان در هيات دولت تصويب شد

تاریخ انتشار : 1399/06/10