نشريه اخبارکانون ويژه مرداد ماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1399/06/23

دهمين شماره نشريه اخبار کانون که ويژه خردادماه است، با دستور کار شوراي عالي کانون جهت ايجاد دپارتمان آموزش آغاز مي شود. خانم مهندس راضيه دانش خضري عضو ناظر شوراي عالي در کارگروه آموزش، طي گفت و گويي با خبرنگار اخبار کانون مهم ترين اهداف آموزشي کانون را  ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت هاي مشاوران سرمايه گذاري،  ارتقاي شاخص هاي کمي و کيفي آموزش هاي مورد نظر مشاوران و ارتقاي جايگاه کانون به عنوان مرجع تصميم سازي در حوزه سرمايه گذاري با استفاده از مشاورن زيده و خبره اعلام مي کند و ادامه مي دهد:  از آنجايي که مشاوره در حوزه سرمايه گذاري نيازمند آشنايي به علوم مختلفي چون اقتصادي، مالي، حقوقي، فني و مديريتي  است که جمع اين علوم تصميم براي سرمايه گذاران و ذي نفعان را فراهم مي آورد از اين رو هر چقدر مشاور سرمايه گذاري با ابزارهاي نوين تصميم سازي آشنايي بيشتر داشته باشد از اين حيث  تصميمات با قابليت اطمينان بيشتري را براي جامعه فراهم آورده، ضريب موفقيت پروژه هاي سرمايه گذاري بيشتر کرده، فرهنگ استفاده از مشاور را ارتقاء داده و نهايتا موجبات حفظ و توسعه بازار شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري را فراهم مي آورد. در يادداشت ماه اين شماره که با عنوان اقتصاد کشور؛ چشم در راه اصلاحات ساختاري و نگرش مديريتي نظام بانکي و به قلم شکور آرين خواه نوشته شده، پس از شرح معضلات امروز ناشي از نگرش بنگاهداري نظام بانکي، آمده است  در حالي که معضلاتي مانندکاهش دسترسي واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي به اعتبارات بانکي، يا نبود زير ساخت هاي ضروري براي مديريت ريسک و اعتبار سنجي مناسب که خود موجب انباشت مطالبات غير جاري بانک ها يا انباشت بدهي هاي دولت به نظام بانکي است مورد تأکيد مسئولان و کارشناسان قرار گرفته اما تنها معدودي از آنان به ريشه اين معضلات و جلوگيري از تکرار آن از طريق تعيين اهليت و صلاحيت متقاضيان تسهيلات و امکان سنجي دقيق و علمي طرح ها توسط مشاوران با صلاحيت توجه نشان مي دهند! دو خدمت تعيين کننده اي که توسط مشاوران عضو کانون ارائه مي شود ( امکان سنجي و نظارت بر مصرف منابع در اجراي طرح ها) در صورت تحقق اين تحول در نگرش مديران بانکي، بلافاصله با آثار اميد بخشي مانند صيانت از منابع مالي بانکها از طريق هدايت تسهيلات به سوي طرح هاي با توجيه اقتصادي واقعي ،حفظ منافع مشروع بانک ها، صيانت از حرفه مشاوره سرمايه گذاري با حضور هزاران کارشناس متخصص، اعتبار بخشي به نهاد متولي تعيين صلاحيت و نظارت بر حسن عملکرد مشاوران روبه رو خواهيم بود. در اين شماره همچنين در کنار دو گزارش از ورود 10 طرح صندوق پروژه به بازار سرمايه و عمليات اجرايي فولا اکسين، گفت و گويي مفصل با آقاي دکتر سلطاني درباره ويژگي هاي طرح هاي معدني و نحوه امکان سنجي آنها درج شده است.