بانک‌هاي غيردولتي مجاز به افتتاح حساب براي نيروهاي مسلح نيستند

تاریخ انتشار : 1399/06/25