انجام مکاتبات سيستمي

تاریخ انتشار : 1399/06/25

قابل توجه اعضاي محترم کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي 

نظر به طراحي و پياده سازي مکاتبات سيستمي در سامانه رتبه بندي و قراردادها، از اين پس کليه موارد و نواقص موجود در پرونده هاي رتبه بندي، ارزيابي مجدد و ارتقا و هم چنين قراردادهاي ثبت شده صرفا از طريق سامانه به اطلاع شرکت ها خواهد رسيد.

لذا لازم است نسبت به بررسي و رفع نواقص اعلام شده از طريق سامانه اقدام فرماييد.