پرداخت ۵۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانک ها در پنج ماه

تاریخ انتشار : 1399/07/01