يازدهمين شماره نشريه «اخبارکانون» ويژه شهريورماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1399/08/07

يازدهمين شماره نشريه اخبار کانون ويژه شهريور ماه منتشر شد.  در اين شماره آقاي حقيقت پژوه، رئيس شوراي عالي کانون طي گفت وگويي با خبرنگار روزنامه «دنياي اقتصاد» ضمن معرفي کانون به مهمترين مشکلات و عارضه هاي بيروني و دروني اين نهاد پرداخته است و گلايه هايي را بر مبني بر عدم همکاري کافي از سوي برخي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي با کانون مشاوران بيان داشت. ايشان خواستار هويت بخشي بيشتر به کانون مشاوران از راه تصويب قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي شده است. در ادامه آقاي عمادي ديگر عضو شوراي عالي کانون مشاوران گفت و گويي با خبرنگار داخلي کانون مشاوران در زمينه مهم ترين مزايا و معايب «دانش بنيان» بودن داشته و همچنين راه هاي همکاري شرکت هاي عضو کانون با شرکت هاي دانش بنيان را برشمرده است. شماره 11 نشريه همچنين حاوي مصاحبه «دنياي اقتصاد» با آقاي شريف، مديرعامل موسسه مطالعات راهبردي سپينود شرق از شرکت هاي عضو است. در اين مطلب آقاي شريف به ضرورت وجود امکان سنجي در طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري پرداخته و وجود گزارش هاي امکان سنجي را يک ضرورت تا حدودي فراموش شده در تکميل پروژه هاي مختلف سرمايه گذاري در کشور دانسته است. پيش بيني جلب 6 ميليارد دلار سرمايه خارجي براي کشور تا پايان سال جاري و گزارشات ثبت قرارداد و تعداد پروژه هاي امکان سنجي و نطارت کانون در شهريور ماه از ديگر مسائل مطرح شده در اين شماره بوده است.