پاسخ به برخي سولات متداول درباره اساسنامه کانون

تاریخ انتشار : 1399/08/10

پاسخ به برخي سولات متداول درباره اساسنامه کانون   پيرو گزارش بازرسان کانون مبني بر عدم آگاهي برخي از شرکت هاي عضو از مفاد بعضي از مواد مرتبط اساسنامه کانون و ايراد پرسش هاي مکرر به اطلاع مي رساند متن کامل اساسنامه کانون در بخش درباره ما وبسايت کانون ، در دسترس علاقه مندان قرار دارد با اين حال در همين اطلاعيه برخي از مواد اساسنامه را که مورد سوال بعضي از اعضاي کانون بوده است عيناً درج مي کنيم :      ماده 6- اهداف کانون عبارتند از: الف: توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي (اعم از کالا و خدمات(  ب: ايجاد تعامل با سازمان jها و نهادهاي داخلي و بين المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه گذاري. ج: افزايش دانش تخصصي مشاوران و  آموزش مداوم آنان           د) صيانت از حرفه و تخصص مشاوران        ماده37: متقاضيان موضوع ماده 5 اين اساسنامه تحت شرايط زير به عنوان اعضاي کانون پذيرفته ميشوند: 1-            متقاضي بايد داراي سازمان و تشکيلات، نيروي انساني، فني، اداري و مالي مجهز و مطابق ضوابط تعيينشده توسط شوراي عالي باشد. 2-            متقاضي تعهد و تقبل نمايد که مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي و ساير مقررات کانون را در هر زمان رعايت مي‌کند. 3-             متقاضي تعهد و تقبل نمايد که حق پذيرش، حق عضويت ، درصدي از حق الزحمه مشاوره و ساير پرداخت‌هايي را که طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي کانون تعيين و مقرر شده است، به موقع پرداخت نمايد.   4- متقاضي تعهد نمايد هر گونه تغيير در اساسنامه‌ خود را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ تصويب تغييرات کتباً به کانون اعلام نمايد.  5-            متقاضي تعهد نمايد اطلاعات مورد نياز کانون براي حصول اطمينان از پايبندي عضو به ضوابط بندهاي 1و2 اين ماده و انجام ساير ضوابط محوله را طبق مقررات در اختيار کانون قرار دهد.  تبصره: موافقت با عضويت هر متقاضي درچارچوب آيين نامه پذيرش اعضاء و منوط به مصوبه شوراي عالي مي‌باشد.     ماده38: اعضاي کانون بايد حق پذيرش ، عضويت و درصدي از حق الزحمه مشاوره و ساير پرداختيها  را بر اساس ضوابط کانون پرداخت نمايند.     ماده39: به منظور حصول اطمينان از اين‌که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانين، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي وضع‌شده پيروي مي‌کنند. کانون مي‌تواند از هر عضو اطلاعات يا گزارش‌هايي را درخواست نمايد. تبصره: به ‌جز گزارش هيأت مديره و صورت‌هاي مالي ساليانه، اخذ ساير اطلاعات لازم براي نظارت کانون از اعضاء  بر اساس ضوابطي خواهد بود که توسط شوراي عالي کانون تدوين مي گردد.     ماده40: براساس مقررات و قوانين نظارتي و به منظور ارتقاي کيفيت خدمات حرفه‌اي به اعضا، کانون مي‌تواند بر نحوه فعاليت اعضاء و اشخاص وابسته به آنها براساس قوانين و مقررات، اقدامات انضباطي وضع‌شده، اساسنامه کانون و ساير قوانين، نظارت داشته باشد و هم‌چنين مي‌تواند در مورد فعاليت‌ها، اموال، دارايي‌ها، دفاتر حسابداري عضو ، اطلاعات لازم را  درخواست کند. تبصره: شوراي عالي موظف است حداقل هر سال يک بار چگونگي فعاليت‌ها و نحوه رعايت قوانين و مقررات توسط عضو را بررسي نمايد.