برگزاري دوره مطالعات فني و مالي پروژه هاي صنعتي

تاریخ انتشار : 1399/08/27

مقدمه:

بانک ها و مؤسسات تأمين کننده منابع مالي طرح ها درفرآيند پرداخت تسهيلات، به منظور اطمينان از صحت برآوردها

و بررسي هاي اقتصادي، فني، مالي و اقتصادي بودن طرح هاي متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادي، فني و مالي

طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار مي باشد .

با توجه به همين نياز و مسايل و چالش هاي ديگر، قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح

وتسريع دراجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآئي بانک ها به تاريخ 05/04/1386 توسط مجلس

شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شد. بر اساس ماده 5 اين قانون، دولت مکلف شد با ايجاد نهادهاي جديد از جمله گروه

هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غير دولتي، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات را فراهم آورد. پس از ابلاغ مصوبه

مجلس توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارائي (30/05/1386) پس از بررسي ها کانون مشاوران

اعتباري و سرمايه گذاري بانک تشکيل و مشاوران واجد شرايط به عضويت اين کانون درآمدند و ارائه دو خدمت اصلي را

بر عهده گرفتند:

  1. تهيه گزارشات امکان سنجي طرح ها
  2. نظارت بر پيشرفت طرح هايي که تسهيلات از منابع بانکي دريافت نموده اند.

اما يکي مهم ترين وظيفه داخلي کانون، ارتقا دانش  مهارتي و تجربي اعضا براي بهينه نمودن مستمر ارائه خدمات

مذکور است. در همين راستا کانون به صورت مستمر مبادرت به برگزاري دوره هاي آموزشي با استفاده از اساتيد و

مدرسان و موسسات معتبر مي نمايد.

دوره حاضر يکي از دوره هايي است که با هدف مذکور تعريف شده است. هرچند مخاطبان اصلي اين دوره ها ، اعضاي

کانون مي باشد ولي به لحاظ نوع محتواي آن، اين دوره مي تواند به عموم دست اندرکاران اعم از بخش هاي خصوصي

و دولتي و اشخاصي که متقاضي استفاده از تسهيلات  بانکي هستند مفيد واقع شود.

 

عنوان دوره:

مطالعات فني و مالي پروژه هاي صنعتي براي طرح هايي که از منابع بانکي تسهيلات دريافت مي نمايند.

 

هدف دوره:

اين دوره به منظور آشنايي مخاطبان با مطالعات فني و مالي و تهيه امکان سنجي براي طرح هايي است که از منابع

بانکي تسهيلات دريافت کرده اند. عمده هدف اين دوره افزايش توان دانشي و مهارتي و عملي مخاطبان در مباني

مطالعات فني و مالي پروژه هاي صنعتي و مبناي تهيه گزارشات امکان سنجي براي طرح هاي مذکور مي باشد.

معرفي نامه دوره آموزشي اصول مديريت پروژه براي بهره گيري در سرمايه گذاري طرح ها و تخصيص منابع

 

 مخاطبان دوره:

مديران عامل سازمان هاي پروژه محور

بانک ها و موسسات مالي و اعتبار ي

مديران و کارشناسان ارشد مطالعات اقتصادي طرح ها

مديران شرکت هاي تامين سرما يه و سرمايه گذاري

مشاوران مالي و اقتصادي

سرمايه گذاران

دانشجويان و ساير علاقه مندان به مباحث ارزيابي اقتصادي

 

پيش نياز شرکت در دوره:

حداقل داراي مدرک ليسانس در يکي از رشته مهندسي و يا صنايع يا مديريت و آشنايي با طرح ها

 

مدت دوره:

40 ساعت در مدت دو ماه

 

نحوه برگزاري دوره:

به صورت آنلاين از طريق سيستم اختصاصي آموزش شرکت نظم پويان صنعت نوين که لينک اينترنتي مربوطه به

ثبت نام کنندگان ارسال مي گردد.

 

مزاياي شرکت در دوره:

  1. براي اعضاي کانون: براي اعضاء کانون اعطاء گواهينامه مشترک کانون مشاوران اعتباري وسرمايه گذاري

بانکي و شرکت نظم پويان صنعت نوين و تاثير ويژه آن در امتياز ارزيابي دوره اي شرکتها براساس دستورالعمل

مصوب شوراي عالي کانون

  1. براي غير اعضا: ارائه گواهينامه کانون و شرکت نظم پويان صنعت نوين

 

شهريه دوره:

به منظور ايجاد انگيزه براي اعضاي کانون اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، تخفيفات ويژه اي براي شرکت هاي داراي

رتبه الف و ب و ج و همچنين با توجه به تعداد نفرات ثبت نام کننده ، در نظر گرفته شده است که به شرح جدول

زير مي باشد:

 

سرفصل هاي دوره:

  1. مطالعات استراتژيک

- تحليل چرخه عمر طرح سرمايه گذاري

- مديريت استراتژيک سرمايه گذاري

- تعريف اهداف استراتژيک طرح سرمايه گذاري

- بررسي برخي ابزارهاي فرآيند سرمايه گذاري

2-  مطالعات بازار

- تجزيه و تحليل موقعيت هاي بازار

- ارزيابي عرضه و تقاضا

- بررسي روشهاي مطالعه بازار

- جستجو و انتخاب بازار هدف

- برآورد تقاضاي تامين نشده

- بررسي روشهاي جمع آوري اطلاعات و روشهاي آماري برآورد

- مطالعه و طرح ريزي فرآيند مديريت بازاريابي

- تحليل چرخه عمر محصول

- برنامه ريزي کالن بازار محصول

- پ يش بيني هزينه هاي سربار بازاريابي و فروش محصوالت

- پ يش بيني ريسکهاي بازار محصول

Marketing Plan Pro نرم افزار معرفي-

  1. مطالعات فني طرح

- بررسي المان هاي فني امکانسنجي پروژه ها

- تعيين ماشين آلات و تجهيزات

- نحوه ظرفيت سنجي ماشين آلات

 - برآورد عمليات ساختماني

- بررسي ظرفيت اسمي و عملي توليد

- بررسي راندمان توليد

- تخمين نيروي انساني

- مطالعه سناريوهاي فني اجراي طرح

- کتابچه مشخصات فني طرح

- هزينه يابي چرخه عمر محصول )Costing cycle Life)

- تهيه زمانبندي اجراي پروژه

4-  مطالعات مالي و اقتصادي

- اصول تصميم گيري در سرمايه گذاري

- برآورد هزينه هاي طرح

- ساختار هزينه هاي توليد و بهرهبرداري

- برآورد سرمايه در گردش Capital Working

- استهلاک

- ماليات، ذخاير استهلاک و سرمايه گذاري

- محاسبات جريانات نقدينگي )Projection flow Cash)

- بررسي روشهاي ارزيابي استاتيک و دايناميک

- آشنائي با مفاهيم پا يه اقتصاد مهندسي

- شاخص هاي ارزيابي اقتصادي طرح )NPV ،IRR ،MIRR ،PP )... ،

- شاخص هاي ارزيابي مال ي طرح )قيمت تمام شده، نقطه سر به سر، دوره بازگشت سرمايه ...(

- پيش بيني صورت هاي مالي )سودوزيان-ترازنامه-جريانات نقدينگي (

- تخصيص هزينه ها و هزينه يابي طرح هاي چند محصولي )Allocation Cost )

- تورم )Inflation )و افزايش قيمتها )Escalation)

Revaluation of Fixed Assets دارائيها مجدد ارزيابي-

- منابع تامين مالي Finance Project

- مطالعه امکان سنجي شراکت )Venture Joint )

- بررسي طرح هاي سرمايه گذاري

- معرفي روش دلتاي قيمتي

- مديريت جريان نقد ينگي طرح Reconciliation Limits Funding

5- مطالعات مالي

- مطالعات ارزش افزوده Added-Value

- اثرات تسعير نرخ هاي ارز

- اثرات اشتغال زائي طرح

- محاسبه EIRR و ENPV

6- مطالعات ريسک سرمايه گذاري

- آناليز حساسيت پارامتريک

- ساير روشهاي آناليز کمي ريسکهاي سرمايه گذاري )Quantitative)

- معرفي روش ارزيابي جريان نقدينگي احتمالي )CF Probabilistic)

- تعيين سطح خطر

- پذيري طرح سرمايه گذاري

Primavera Risk Analysis نرم افزار معرفي-

7- آناليز گزارشات امکانسنجي

- آشنائي با ساختار گزارشات نهائي امکانسنجي

- مطالعه سناريو هاي سرمايه گذاري)analysis Scenario )

- مقايسه و انتخاب طرحهاي سرما يه گذاري)analysis Portfolio )

- تهيه طرح تجاري )Plan Business)

- آشنايي با ساختار گزارشات BP

- معرفي نرم افزار امکان سنجي طرح

8-کارگاههاي تخصصي

- تحليل چند نمونه از گزارشات امکانسنجي و BP تهيه شده در صنايع مختلف

- امکانسنجي چندين نمونه از طرحهاي مختلف سرمايه گذاري صنايع )نفت، گاز و پتروشيمي، ساختمان،

نيروگاهي ، گردشگري،معدن،خودروسازي، صنايع شيميايي و پروژه ها ي پيمانکاري(

 

مدرس دوره:

مهندس محمدرضا نصرتي – داراي مدرک کارشناسي ارشد عمران – داراي 17 سال تجربه در نظارت ، اجرا، طراحي

و مديريت طرح هاي ساختماني و نفت و گاز در ايران

 

مدرس جانشين:

با توجه به شرايط ويژه کرونا در صورتي که مدرس اصلي بنا به هر دليلي در برخي جلسات قادر به ارائه نباشد مدرس

جانشين ارائه جلسات را بر عهده خواهد داشت.

 

برنامه زمانبندي آموزش :

شروع دوره از دوشنبه 10 آذر ماه

روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 19 الي 22

 

نحوه ثبت نام در دوره:

کليه علاقه مندان براي شرکت در دوره الزم است مدارک زير را به آدرس ايميل npsn.amozesh@gmail.com

شرکت نظم پويان صنعت نوين ارسال فرمايند:

1-کپي آخرين مدرک تحصيلي

2-کپي شناسنامه و کارت ملي

3-عکس پرسنلي با کيفيت حداقل 300DPI براي علاقه مندان به دريافت گواهينامه پايان دوره

4-کپي آخرين رتبه بندي کانون مشاوران اعتباري )براي اعضاي کانون براي استفاده از تخفيفات( و يا کپي کارت

عضويت در کانون مهندسي هزينه براي استفاده از تخفيف مربوطه

5-فيش پرداخت مبلغ شهريه که به شماره حساب 1-3618881-2-114 به نام نظم پويان صنعت نوين-بانک

اقتصاد نوين و يا به شماره کارت 5336-4007-1219-6274 بنام نظم پويان صنعت نوين نزد بانک اقتصاد

نوين واريز گردد..

6-جهت کسب اطالعات بيشتر و يا پيگيري ثبت نام با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد:

تلفن: 88502194

موبايل: 09128576884

واتس اپ: 09356158294