عرض تسليت به سرکار خانم کاظمي

تاریخ انتشار : 1399/09/01

هو الباقي 

 

با نهايت تاسف و تاثر فوت پدر بزرگوار سرکار خانم کاظمي همکار محترممان را به خانواده داغدار ايشان تسليت گفته و براي بازماندگان آن مرحوم خواستار آرامش و صبر هستيم.

روح پدر بزرگوارشان قرين رحمت و آمرزش الهي باشد.