قرارداد تيپ نظارت بر حسن اجراي طرح و مصرف منابع

تاریخ انتشار : 1399/09/11

 

ماده1- طرفين قرارداد:

اين قرارداد در تاريخ ................... با موضوع معين ميان شرکت...................... با شماره ثبت .................. به نمايندگي آقاي / خانم .......................... به نشاني .................................................................................

تلفن .....................نمابر............................. تلفن همراه ....................................به عنوان کارفرما و شرکت ............................... با شماره عضويت ...................در کانون و شماره ثبت................. به نمايندگي آقاي/خانم ........................ به نشاني.................................................

............................... تلفن........................... و نمابر .....................و تلفن همراه.............................. به عنوان مشاور با شرايط زير منعقد  مي شود و طرفين ملزم به رعايت کليه مفاد آن ميباشند .

محل اجراي طرح : .................................................

...........................................................................

ماده2- موضوع قرارداد

ارائه خدمات  نظارت بر اجراي طرح سرمايه‌گذاري و تطبيق آن با برآوردها و پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده در گزارش مصوب و همچنين نظارت بر مصرف منابع طرح.

ماده3 -مدت قرارداد

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد ........... مي‌باشد و در صورت نياز پروژه و درخواست کارفرما به ادامه ارائه خدمات با توافق طرفين به مدت ........... قابل تمديد مي باشد.

ماده4- مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت حق‌الزحمه

مبلغ قرارداد بابت انجام خدمات  با توجه به دستورالعمل حق الزحمه کانون به شرح زير پرداخت مي شود :

 

 

 

  • گزارش اوليه .................................. ريال
  • هر گزارش دوره اي .......................... ريال

1- حق الزحمه گزارش اوليه به عنوان پيش پرداخت به مشاور پرداخت خواهد شد .

2- حق‌الزحمه مشاور براي انجام گزارش‌هاي  دوره اي به مبلغ ............. ريال که حداکثر ظرف يک‌هفته پس از ارائه گزارش به بانک پرداخت مي شود.

3- حق‌الزحمه مشاوربابت خدمات اضافه بر شرح خدمات بر حسب  نفر/ ‏‏‏‏روزکارشناس............... ريال مي‌باشد که پس از انجام آن توسط کارفرما پرداخت مي شود .

تبصره 1: پرداخت حق‌الزحمه توسط کارفرما منوط به تأييد گزارش توسط مديريت نظارت و بانک  مي باشد.

تبصره 2: حق‌الزحمه رديف 2و3 فوق، پس از گذشت يک‌سال از ارائه خدمات ،در صورت ادامه خدمات 20 درصد افزايش  مي‌يابد.

تبصره 3: در صورت مورد تأييد بودن گزارش مشاور و خودداري کارفرما از پرداخت حق‌الزحمه، بنا به درخواست مشاور از بانک طبق قرارداد مشارکت مدني بانک حق‌الزحمه مشاور را از محل تسهيلات اعطائي، به شرکت ناظر پرداخت مي نمايد.

تبصره 4: از آنجا که حق‌الزحمه مشاور در اين قرارداد براساس ارائه .........گزارش در سال با فواصل ........ تعيين و مورد موافقت طرفين قرار گرفته است ، کارفرما متعهد است مدارک و اسناد مورد نياز براي تهيه گزارش‌ها را در زمان مقتضي در فاصله هر دو ماه به مشاور ارائه نمايد . چنانچه به هر دليل در ارائه مدارک و اسناد مورد نياز تاخيري روي دهد به ازاء هر ماه تاخير نسبت به دو ماه معادل 20 درصد حق‌الزحمه هر گزارش به مبلغ قابل پرداخت اضافه مي شود.

 

 

ماده5- شرح خدمات

مطابق پيوست يک

 

ماده 6 تضمين حسن انجام کار :

به منظور تضمين حسن انجام کار  موضوع قرارداد، مشاور يک فقره چک تضمين به مبلغ..................................... ريال معادل حق الزحمه گزارش اوليه در اختيار کارفرما قرار داده و کارفرما حق دارد در صورت احراز تخلف مشاور (که به تاييد کانون رسيده باشد) وجه آن‌را به عنوان وجه التزام وصول نمايد در شرايط عادي چک مذکور تا شش ماه پس از خاتمه قرارداد نزد کارفرما باقي خواهد ماند .

تبصره 1- کارفرما متعهد مي گردد پس از خاتمه مدت مذکور چک را به مشاور مسترد نمايد .

ماده7-تعهدات مشاور ناظر:

الف:تعهدات حقوقي

1-الف- مشاور متعهد مي شود که داراي گواهي معتبر رتبه از کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي بوده و با توجه به ضوابط رتبه اعلام شده مجاز به انجام خدمات اين طرح مي‌باشد.

      2- الف- مشاور متعهد مي شود که هيچ‌گونه ممنوعيت قانوني براي خدمات موضوع قرارداد نداشته و صداقت،و امانت و مسئوليت را رعايت مي کند .

3- الف- مشاور متعهد مي شود اسناد و اطلاعات دريافت شده مربوط به موضوع قرارداد را محرمانه تلقي نموده و بدون رضايت کارفرما در اختيار ديگران قرار ندهد .

4- الف- مشاور متعهد مي شود وظايفش را طبق زمان‌بندي مورد نظر بانک به انجام برساند

5- الف- مشاور متعهد مي‌شود کليه ملاحظات مورد نظر بانک عامل  رادر گزارش نظارتي رعايت و منعکس نمايد و تا حصول نتيجه نهايي براي ارائه توضيحات به تنهايي يا به همراه نماينده کارفرما به کارشناسان بانک و يا اداره ذيربط مراجعه نمايد بعبارت ديگرمشاور مي‌بايست از گزارش طرح با استناد به مدارک و مستندات ارائه شده تا رفع  اشکالات دفاع نمايد.

6- الف- مشاور متعهد مي شود پس از ارائه گزارش هاي نظارتي به اداره ذيربط بانک ، در مراحل بررسي و ارزيابي، در صورت نياز به تغييرات و يا اصلاحات جزيي و بنا به درخواست کتبي کارشناسان اداره نظارت ،بدون دريافت وجه مازاد بر مبلغ قرارداد،اصلاحات مورد نياز را در گزارش اعمال نمايد .

7- الف- مشاور متعهد مي‌شود بطور کتبي يک نفر از کارشناسان شرکت را بعنوان مسوول پروژه مورد نظر، به کارفرما معرفي کند تا وي بتواند در اسرع وقت نقل و انتقال اسناد و مدارک مورد نياز گزارش نظارتي را انجام  داده، و با مشاور بطور مستمر همکاري کند.

8-الف- مشاور در صورتي به عنوان  مشاور ناظر طرح مي‌تواند طرف قرارداد شرکت مورد نظر باشد که در چارچوب ضوابط کانون مجاز به انجام خدمات نظارتي لازم باشد . بديهي است حذف نام مشاور از فهرست کانون که مشاور از آن اطلاع کامل دارد سبب منتفي شدن تعهدات اين قرارداد نخواهد شد و مشاور بايد وظايف خود را بطور کامل به سرانجام رساند . ليکن در مدت تعليق و يا لغو عضويت مجاز به فعاليت در اين حرفه نخواهد بود

 

 

ب:تعهدات فني:

 

     ب-1- ارائه گزارش‌هاي دوره اي:

مشاور پس از تهيه و تحويل ‌گزارش اوليه وبر اساس پيش‌بيني دو ماهه آتي پروژه و هر دو ماه يکبار با اخذ مدارک مورد نياز از کارفرما نسبت به واقعي نمودن زمان و هزينه فعاليت‌ها اقدام نموده و برنامه زمان‌بندي را به روز مي نمايد

 

ب-2- در کليه گزارش‌ها، ناظر متعهد مي‌شود توضيحات مورد نياز در خصوص عدم پيشرفت فعاليت‌هاي پروژه،افزايش هزينه‌ها و يا تغييرات احتمالي به وجود آمده در سر فصل‌هاي طرح را ضميمه نمايد .

ب-3-کليه گزارش‌ها با استفاده از نرم افزار پريماورا ارائه خواهد شد. در صورتيکه بانک عامل استفاده از نرم افزار ديگري را توصيه کند، مشاور ملزم به رعايت آن مي باشد.

 

 

ماده 8- تعهدات کارفرما

1- پرداخت حق‌الزحمه مشاور طبق ماده 4 قرارداد در موعد مقرر ضروري است چنانچه در هر پرداخت بيش از......روز تاخير رخ دهد مشاور مي تواند ارسال گزارشات مرحله‌اي به بانک را متوقف نموده و بلافاصله(حداکثر يک روز) مراتب را به بانک اعلام کند، پس از تسويه حساب صورت حساب‌هاي گذشته با احتساب ديرکرد کار را ادامه دهد، در غير اين صورت مشاور حق دارد از طريق مرجع حل اختلاف اين قرارداد و يا مراجع قانوني و يا با ارسال نامه به بانک نسبت به دريافت حق‌الزحمه، جريمه و خسارات وارده از محل تسهيلات اعطايي اقدام نمايد که بانک در اين خصوص مختار بوده و کارفرما حق هيچگونه اعتراضي را ندارد

2- انجام  کليه هماهنگي‌هاي لازم براي انجام بازديدهاي مشاور به منظور اخذ اطلاعات مورد نياز اين قرارداد از شرکت‌ها و سازمان‌هاي مرتبط .

3- چنانچه کارفرما قصد هر گونه تغيير مشخصات ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي و داخلي تاييد شده درطرح مصوب، و يا تعويض سازندگان آنها را داشته باشد، حتما مي‌بايست شرايط و امکانات بازديدهاي خارجي و داخلي را با هزينه خود براي مشاور فراهم آورد

4- کار فرما متعهد است کليه اطلاعات ، مدارک ،قراردادها و اسناد مورد نياز مشاور را در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از پايان هر ماه  در اختيار مشاور قرارداده و کليه تدابير را جهت تسهيل و تسريع کار مشاور اتخاذ کند.

5- در تمام مواردي که توسط مشاور اعلام مي شود کارفرما بايد تصميمات لازم را در ارتباط با پروژه در مدت زمان معين و قابل قبول اتخاذ نمايد.

6- کارفرما متعهد و  ملزم  مي‌باشد کليه مواردي را که تحت عنوان شرايط مخصوص در طرح مصوب بانک تعيين شده و يا مشاور متعهد به انجام شروطي در زمان‌هاي خاصي از دوران اجراي طرح گرديده دقيقاً و به موقع انجام دهد.

7- هر گونه هزينه اياب و ذهاب ، غذا ، اقامت و بطور کلي هزينههاي بازديد و يا دريافت اطلاعات مشاور به عهده کارفرما مي باشد.

8-کارفرما متعهد مي‌شود کليه گزارش‌هاي مالي را پس از تاييد حسابرس شرکت به همراه مدارک به مشاور ارائه نمايد.

9-کارفرما متعهد مي‌شود در صد پيشرفت کنوني و برنامه زمان‌بندي و درصد پيشرفت آتي هريک از فعاليت‌ها را از مشاوران و  پيمانکاران اجرايي طرح را اخذ نموده و در دوره اجراي طرح هرگونه تغييرات در زمان اجرا و هزينه فعاليت‌ها را به منظور واقعي نمودن زمان و هزينه به ناظر اعلام نمايد

 

ماده 9 خاتمه قرارداد

1-کارفرما مجاز است در طول قرارداد به هر دليل با تعيين مهلت يک‌ماهه و و پرداخت هزينه‌هاي مشاور تا آن مرحله از انجام کار خاتمه قرارداد را به مشاور ابلاغ نمايد .

2- مشاور متعهد مي‌شود  پس از در يافت ابلاغ فوق در پايان مهلت تعيين شده نسبت به تحويل اصل اسناد و مدارک و تسويه حساب کار اقدام نمايد .

ماده10- فسخ قرارداد

1- در صورتي که مشاور عوامل علمي و فني لازم براي انجام موضوع اين قرارداد را در اختيار نداشته و دقت لازم را در بررسي هاي خود بکار نبسته يا رعايت بي طرفي کامل را ننمايد يا به طور کلي مشاور تمام و يا قسمتي از موارد قرارداد را رعايت ننمايد کارفرما نواقص را کتبا به مشاور اطلاع داده و در صورت عدم رفع آنها حداکثر ظرف مدت ....... روز توسط مشاور، کارفرما محق است با اخطار کتبي قرارداد را فسخ نمايد.

2- در صورتي که کارفرما تسهيلات لازم را براي اجراي قرارداد در اختيار مشاور قرار ندهد و يا از ارائه اطلاعات و مدارک مورد نياز مشاور خودداري کند و يا بنا به عللي خارج از قصور مشاور ادامه قرارداد مقدور نباشد مشاور موارد را کتباً به اطلاع کارفرما رسانده و در صورتي که ظرف مدت ...... روز بر طرف نگردد مشاور مي‌تواند درخواست فسخ قرارداد را نموده و در اين صورت مشاور محق به دريافت حق‌الزحمه خدمات ارائه شده تا زمان فسخ قرارداد خواهد بود.

 

 

ماده 11-حل اختلاف و تعيين ميزان خسارت

چنانچه هر يک از طرفين قرارداد در انجام وظايف تعهد شده قصور نمايد و اين امر باعث تاخير در روند تهيه گزارش گردد، درازاء هرماه تاخير به ميزان ....... % و حداکثر....% مبلغ قرارداد محاسبه و بر حساب وي اعمال مي‌شود مي شود و اگر اين تاخير بيش از ..... ماه بطول بيانجامد طرف خسارت ديده ميتواند قرارداد را يک‌جانبه فسخ و از طريق مرجع حل اختلاف اين قرارداد(هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات کانون) درخواست خسارت بنمايد.

ماده12- قوه قهريه ( فورس ماژور)

درصورتيکه در اثر حدوث هر يک از مصاديق فورس ماژور که بنا به تعريف مجموعه بلايا و حوادث طبيعي، جنگ و اتفاقات خارج از اختيارات طرفين قرارداد، عنوان مي‌شود، انجام تعهدات طرفين اين قرارداد امکان پذير نگردد و چنانچه اين شرايط تا حداکثر ....ماه بطول بيانجامد، اين زمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت ادامه اين حالت مي‌بايست کارفرما پس از تسويه حساب با مشاور و دريافت اطلاعات و مستندات و کارهاي انجام شده تا اين مرحله از مشاور شرايط فسخ قرارداد را فراهم آورد  .

 

ماده13- موارد پيش‌بيني نشده

درخصوص موارد پيش‌بيني نشده در اين قرارداد،طبق ضوابط و قوانين کشور از سوي طرفين قرارداد قابل قبول خواهد بود .

 

 

 

ماده14 بيمه ، ماليات و کسورات قانوني

پرداخت هر گونه بيمه ، ماليات، عوارض و حقوق دولتي در ارتباط با قرارداد بر عهده مشاور مي‌باشد و در صورت نپرداختن يا تاخير در واريز کسور قانوني ياد شده کارفرما اختيار دارد راساً از محل مطالبات مشاور (حق الزحمه) ديون مربوط را پرداخت نمايد .

 

ماده 15 مالکيت اسناد

همه مدارک و گزارش‌هايي که به موجب اين قرارداد توسط مشاور تهيه مي شود، متعلق به کارفرما است.مشاور مي تواند يک نسخه از گزارش‌هاي ياد شده را به عنوان سابقه کار نزد خود نگه دارد. در صورتي که در شرايط خصوصي محدوديتي ذکر نشده باشد مشاور حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد ،مقاله‌هاي علمي را بنام خود در سمينارها، اجلاس‌ها و نشريات علمي و فني منتشر نمايد .

 

 

 

 

 

ماده16-پيوست‌هاي قرارداد

پيوست 1

 

 

ماده 17 تعداد مواد و نسخ قرارداد

اين قراردا در  17ماده و 2 نسخه تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده است و همه نسخه هاي آن حکم واحد دارند .

 

تذکر: چنانچه نشاني و شماره تماس هر يک از طرفين قرارداد در حين انجام قرارداد تغيير نمايد طرفين متعهد مي‌شوند حداکثر ظرف مدت 3 روز نشاني محل جديد خود را به صورت کتبي به يکديگر اعلام نمايند. بديهي است چنانچه تغيير آدرس به طرف مقابل اعلام نگردد،کليه مکاتبات و مراسلات به همان آدرس قبلي ارسال شده و از اين بابت مسئوليتي بر عهده طرف مقابل نخواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست 1 :

-دريافت مدارک و مستندات وخلاصه سوابق پروژه از کارفرما .

2-برگزاري جلسه با کارفرما و تهيه صورت جلسه .

3-بازديد از محل احداث يا توسعه طرح .

4- بررسي و مطالعه سوابق پروژه .

5- برنامه‌ريزي اوليه بر اساس گزارش توجيهي دريافتي به شرح ذيل:

الف-تهيه گانت چارت (برنامه ريزي پروژه به صورت نمودار بر اساس برنامه زمان‌بندي مصوب طرح در گزارش ارزيابي شده با توجه به سرفصل‌هاي گزارش و رسم wbsپروژه به نحوي که سطح اول آن با طرح توجيهي مطابقت داشته  و تعداد فعاليت‌ها در سطح آخر بين يکصد تا دويست فعاليت جهت طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي کمتر از 10 درصد باشد .

ب- تهيه وتدوين جدول زمان‌بندي مورد  نياز طرح به منابع مالي در دوره اجراء و آغاز بهره‌برداري با توجه به آورده متقاضي و تسهيلات مصوب بانک و عناوين و جداول پيش‌بيني شده در گزارش‌هاي توجيهي طرح.

ج- برنامه ريزي اوليه پروژه پس از عقد قرارداد با در اختيار گرفتن گزارش توجيهي طرح به شرح ذيل :

الف) تهيه WBS (ساختار شکست کار) پروژه به نحوي که سطح اول آن باطرح توجيهي مطابقت داشته باشد و تعداد فعاليت‌ها درسطح آخر بين يکصد تا دويست فعاليت جهت طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي کمتر از 10درصد باشد .

د) منابع مصرفي هر کدام از فعاليت‌ها فقط هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مندرج در طرح توجيهي در نظرگرفته شود و از ذکر منابع مصرفي ديگر مثل (نيروي انساني،مواد اوليه، تجهيزات و...)خودداري شود .

ح) - ارائه گزارش‌هاي اوليه و پيش‌بيني دو ماهه آتي :

1 )گزارش اوليه پروژه با نشان دادن جزئيات هزينه‌هاي انجام شده، هزينه‌هاي مورد نياز، درصد پيشرفت زماني و هزينه‌اي، زمان‌هاي کل و باقيمانده و غيره به انضمام تراز آزمايشي  شرکت و قراردادها و مدارک مورد نياز اداره مربوطه ارائه شود .

2) با توجه به ميزان پيشرفت فيزيکي مورد انتظار نيازهاي طرح براي دو ماه آتي پيش‌بيني شود .

3) گزارش‌هاي کنترلي يک‌ماهه :

1 ) مشاور ناظر پس از ارائه گزارش اوليه و گزارش پيش‌بيني دو ماهه آتي ،هر دو ماه يکبار از محل طرح بازديد به عمل آمده و با اخذ مدارک مورد نياز ، اعمال زمان‌هاي واقعي و برآورد زمان‌هاي باقيمانده ، نسبت به واقعي نمودن زمان هزينه فعاليت‌ها اقدام نموده و برنامه زمان‌بندي را به روز نمايد .

2)پيشرفت واقعي فعاليت‌ها با پيشرفت برنامه‌ريزي شده آنها مورد مقايسه قرارگرفته و گزارش شود .

6-تهيه گزارش اوليه و ارسال به بانک عامل و کارفرما .

7-کنترل هزينه‌هاي طرح از طريق کنترل پرداخت‌هاي تحقق يافته متقاضي به عوامل اجرايي ذينفع و ساير هزينه‌هاي مستقيم پرداخت شده براي اجراي آن.

8-ارايه گزارش‌هاي اوليه و پيش‌بيني دو ماهه آتي که نشان دهنده جزييات هزينه‌هاي انجام شده باشد، هزينه‌هاي مورد نياز،درصد پيشرفت زماني و هزينه‌اي، زمان‌هاي کل و باقيمانده .

9- ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به منظور کاهش هزينه‌هاي اجرايي، پيش گيري از افزايش هزينه ها و يا ارتقاء کيفيت اجراي طرح.

10- پيش‌بيني‌هاي لازم به منظور فراهم شدن امکانات راه اندازي به موقع طرح در خصوص تامين مواد اوليه لازم ،تامين نيروي انساني آموزش ديده مورد نياز و تاسيسات زيربنايي لازم با رعايت اصول محيط زيست .

11- نظارت و اظهار نظر بر روي فرآيند انتخاب طرف‌هاي قرارداد مجري طرح و عقد قراردادهاي مختلف پيمانکاري،ساخت،خريد، نصب و غيره .

12-تهيه اسناد پيش‌بيني ارزيابي براي انتخاب پيمانکاران واجد شرايط جهت دعوت به شرکت در مناقصات .

13-بازديد از محل اجراي طرح و طرف‌هاي سازنده ماشين‌آلات و تجهيزات در مقاطع يک ماهه يا دو ماهه .

14 –بازديدهاي دوره‌اي از طرح با دوره‌هاي زماني ارائه گزارش پيشرفت .

15- تهيه گزارش پيشرفت پروژه .