آموزش هاي آنلاين و تبديل تهديدها به فرصت

تاریخ انتشار : 1399/09/18

فرصت‌ها، اندک شمار، اما ارزشمندند مشروط به اينکه آن اندک شمار را دريابيم و شرايط خلاقانه بهره برداري از آنها را فراهم آوريم.

در مقابل ، تهديد ها اگرچه ممکن است  به مثابه ديوارهاي بلندي در برابر حرکتمان مانع ايجاد کنند و يا شتاب رشدمان را کُند سازند اما فروريختن آنها به شرط فرصت شناسي و خواستن ناممکن نيست.

هنر انسان زيرک به خصوص انسان‌هاي فرهيخته، در کسب و تقويت مهارت هاي تبديل تهديد‌ها به فرصت‌ها و خلق فرصت‌هاي طلايي از دل تهديد‌هاي فلج کننده و ويرانگر است.

اگر امروز به دليل شرايط نامساعد اقتصادي حاکم، قادر نيستيم تراز مالي مجموعه هاي خود را در حد نصاب هاي ذهني خود مثبت نگه داريم و اگر امروز واگيري يک ويروس ناخوانده، شرايط طبيعي فعاليت هاي متعارف را از ما سلب کرده، اما فرصتي براي ارتقاء دانش و مهارت ها نيز فراهم ساخته تا آماده تر  و مجهز تر از گذشته در ميدان پسا کرونا پا نهيم.

تهديد‌ها و فرصت‌ها اغلب از عوامل بيروني و خارجي در محيط زندگي فردي وجمعي به شمار مي آيند و قوت‌ها و ضعف‌ها، از عوامل دروني و داخلي محسوب مي شوند. طبيعي است ميزان تأثيرگذاري فرصت‌ها وتهديد‌ها به تناسب قوت‌ها و ضعف‌هاي دروني، بستگي دارد. چه بسيار امکانات و فرصت‌هايي که در اطراف ماهستند، اما نقاط ضعفي همچون بي توجهي به موقعيت زماني آن را نابود کرده يا تبديل به تهديد مي‌کند و چه بسيار آسيب‌هايي که اطراف ما را احاطه کرده، اما هوشمندي و پشتکار ما، آن‌ها را رفع کرده يا حتي تبديل به فرصت طلايي مي‌کند.

با اين مقدمه کوتاه به ذکر خبري خوشحال کننده مي رسيم که، سرانجام کوشش هاي ناظر بر اجراي وظيفه ارتقاء دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان که به عنوان سومين وظيفه بنيادين کانون، در اساسنامه بر آن تصريح شده است، در پي برگزاري برخي آموزش هاي مقطعي، کليد خورد و اميد است بسته آموزشي هفت عنوان که کارگروه آموزش در اجراي تأکيدهاي شوراي عالي و با کمک مجموعه آموزشي همکار کانون تهيه کرده و به تصويب شوراي عالي رسانده است، به صورت پيوسته و با اقبال اعضاي کانون برگزار شود.

به احتمال فراوان، زماني که شما اين يادداشت را مطالعه مي کنيد نخستين عنوان از هفت عنوان آموزشي مصوب در حال برگزاري است و در پي آن نيز به فواصل زماني کوتاه و متناوباً، دوره هاي بعدي اعلام و برگزار خواهندشد.

اينک همان مقطع تصميم گيري خلاقانه است که تهديدهاي اقتصادي و بهداشتي حاکم را به فرصت هاي آموزش و ارتقاء بدل مي کند.

پيش از اين و در گفت و گويي با خانم مهندس دانش خضري عضو دبير شوراي عالي و عضو کارگروه آموزش ، يادآور شديم که برنامه هاي آموزشي کانون 3 هدف مهم را دنبال مي کند:

1- ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت هاي مشاوران سرمايه گذاري

2- ارتقاي شاخص هاي کمي و کيفي آموزش هاي مورد نظر مشاوران

3- ارتقاي جايگاه کانون به عنوان مرجع تصميم سازي در حوزه سرمايه گذاري با استفاده از مشاورن زيده و خبره.

در اين ميان شايد آن هدف نانوشته سازنده اي که با اهتمام همه اعضاي کانون محقق خواهد شد موضوع احساس تشنگي روزافزون براي کسب دانش هاي روز و مهارت هاي حرفه اي پيشرفته در بدنه کانون باشد که در عين حال که توسعه بازارهاي کار را سبب مي شود، تضمين کننده جايگاه حرفه اي کانون و ارتقاء برَند اين نهاد به جايگاه مرجعيت مشاوره سرمايه گذاري نيز خواهد بود.

اميد است دوره هاي آموزشي با استقبال و حضور کارشناسان شرکت هاي عضو کانون، منشأ رشد و تعالي کيفي هرچه بيشتر در ارائه خدمات مشاوران باشد.