صدور چک در وجه حامل در چک‌هاي جديد ممنوع است

تاریخ انتشار : 1399/09/23